Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (2016 - 2018)

Tin hoạt động
Thứ ba, 21/08/2018, 09:01
Màu chữ Cỡ chữ
Sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (2016 - 2018)

 

Sau khi tiếp thu, quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 30/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã triển khai, xây dựng Kế hoạch số 81/KH-MTTQ-BTT ngày 22/3/2017 về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 30/8/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và Chương trình phối hợp số 01/CTrPH-UBND-UBMTTQ ngày 27/4/2018 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gắn với việc tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với xã hoàn thành 19/19 tiêu chí làm cơ sở cho việc đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Qua 03 năm (2016 - 2018), đã tổ chức và phối hợp triển khai tuyên truyền được 6.236 cuộc có 211.878 lượt người dự. Qua đó, phát huy vai trò tích cực của các tổ chức thành viên, góp phần nâng cao ý thức của người dân về việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới gắn với mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội và giữ vững quốc phòng, an ninh ở địa phương. Đến nay, toàn tỉnh có 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 05/15 phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh, 19/49 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 15/49 xã đạt 19 tiêu chí (Trong đó, có 13 xã có quyết định công nhận xã nông thôn mới), 516/518 khu dân cư đạt chuẩn văn hóa, 190.460/199.577 gia đình đạt chuẩn văn hóa và 518/518 quy ước khu dân cư.

Trong 03 năm qua (2016 - 2018), Mặt trận Tổ quốc phối hợp với các ngành, các cấp, các tổ chức thành viên triển khai tuyên truyền, vận động bằng nhiều nguồn lực khác nhau từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã đóng góp Quỹ “Vì người nghèo - An sinh xã hội” được 249,525 tỷ đồng (trong đó quỹ “Vì người nghèo” được 10,520 tỷ đồng), xây dựng 1.507 căn nhà đại đoàn kết, nhà theo Quyết định 167 và 67 của Thủ tướng Chính phủ cho hộ nghèo thật sự khó khăn về nhà ở. Tỉnh đã phát động phong trào đến cán bộ, đảng viên, cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn và các doanh nghiệp nhận đỡ đầu, giúp đỡ, trao phương tiện sản xuất, cây con giống cho hộ nghèo, giúp đỡ cho 12.472 hộ nghèo trị giá trên 37,217 tỷ đồng nhằm giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo bền vững, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân. Cùng với việc chăm lo phát triển kinh tế, lĩnh vực bảo vệ môi trường cũng được thường xuyên quan tâm với nhiều chương trình xã hội hóa, huy động công sức từ cộng đồng dân cư, hộ gia đình.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh từng bước được nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, thanh tra nhân dân, lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh chủ chốt của chính quyền cấp xã, cũng như phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân với Đảng và Nhà nước; đặc biệt đã phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong công tác bầu cử Trưởng ấp, khóm. Nhìn chung qua 03 năm (2016 - 2018), triển khai thực hiện phong trào Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã tiếp tục đem lại những kết quả đáng trân trọng, sự đồng thuận cao của cộng đồng xã hội, sự đóng góp tiền của, vật chất, công sức của các tầng lớp nhân dân vào phong trào xây dựng nông thôn mới là rất lớn, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư khang trang, giao thông nông thôn đi lại thuận lợi, ấp liền ấp, xã liền xã, đời sống người dân từng bước được cải thiện…

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trong những năm tiếp theo: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, đặc biệt là Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 30/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2016 - 2020, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Thực hiện có hiệu quả về tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, quy ước khu dân cư, xã phường, thị trấn văn hóa và đô thị văn minh; Tiếp tục phối hợp thực hiện các chương trình nhằm xây dựng khu dân cư lành mạnh và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo đảm trật tự giao thông, toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm và các chương trình phòng, chống tội phạm, mại dâm, HIV/AIDS, mua bán người; Tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng quan tâm tạo điều kiện, giúp đỡ chăm lo về nhà ở, vốn, phương tiện sản xuất cho đối tượng hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, đồng bào dân tộc Khmer nghèo…ở các xã nghèo, xã còn gặp nhiều khó khăn với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” góp phần sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới theo lộ trình đã đề ra; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; tăng cường phối hợp giám sát, đấu tranh ngăn chặn các hành vi tiêu cực, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống các loại tội phạm… góp phần xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Minh Hải

Số lượt xem: 451

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh