Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Sơ kết 05 năm Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới (2013 - 2018)

Tin hoạt động
Thứ ba, 21/08/2018, 08:59
Màu chữ Cỡ chữ
Sơ kết 05 năm Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới (2013 - 2018)

 

Sau khi quán triệt Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW ngày 01/8/2013 giữa Bộ Công an và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Công an tỉnh tổ chức triển khai quán triệt và ký kết Chương trình phối hợp số 31/CTrPH-MTTQ-CA ngày 20/02/1014 về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”. Hướng dẫn Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp các ngành, các tổ chức thành viên cùng cấp tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia “Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” theo tinh thần nội dung của Chương trình phối hợp số 31/CTrPH-MTTQ-CA của tỉnh, gắn với việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về xây dựng củng cố thế trận An ninh nhân dân và thế trận Quốc phòng toàn dân, các chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và mua bán người…Trong 05 năm qua, MTTQ từ tỉnh đến cơ sở phối hợp với các ngành, các cấp, các tổ chức thành viên tổ chức, triển khai, tuyên truyền được 1.403 cuộc, có 227.244 lượt người tham dự, cảm hóa giáo dục trước cộng đồng 1.521 đối tượng gây rối trật tự, tham gia hòa giải ở cơ sở 603 vụ, hòa giải thành 590 vụ… Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng lực lượng nòng cốt của MTTQ, đã cung cấp cho các ngành chức năng nhiều nguồn tin có giá trị, nhất là lĩnh vực dân tộc, tôn giáo nhằm giúp cho MTTQ phản ánh kịp thời cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo tốt công tác giải quyết, xử lý có hiệu quả về tình hình dân tộc, tôn giáo, ngăn chặn kịp thời, xử lý có hiệu quả tình hình phức tạp gây mất ANTT và các loại tội phạm. Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp còn tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân lồng ghép trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với thực hiện quy ước ở khu dân cư. Mặt khác, xem việc xây dựng, thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là nội dung quan trọng trong việc xét công nhận gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa hàng năm, vào dịp tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) ở khu dân cư. Đến nay toàn tỉnh đã công nhận được 05/15 phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh; 17/49 xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới; 11/49 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 516/518 khu dân cư đạt chuẩn văn hóa; 190.460/199.577 gia đình đạt chuẩn văn hoá và 518/518 quy ước khu dân cư. Ngoài ra, tập trung vận động và phối hợp vận động nhân dân xây dựng nhiều mô hình tự quản trong cộng đồng góp phần thúc đẩy phong trào phát triển một cách toàn diện và bền vững, tiêu biểu như: Mô hình giúp đỡ phụ nữ mại dâm hoàn lương; Mô hình “Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ, điều trị nghiện ma túy và tái hòa nhập cộng đồng” tại phường 5, TP.Bạc Liêu; Mô hình “Phòng, chống các tệ nạn xã hội gắn với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” tại huyện Phước Long; Mô hình “An toàn giao thông, gắn với phòng, chống tệ nạn xã hội” tại xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân; Mô hình “Tổ tự quản dòng tộc về ANTT trong đồng bào Khmer” ở ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long và xã Vĩnh Trạch Đông, TP.Bạc Liêu… đã góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội tại khu dân cư, góp phần giảm nghèo, tạo công ăn việc làm trong đồng bào dân tộc Khmer, tình hình vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội giảm đáng kể, chất lượng cuộc sống gia đình, khóm, ấp an toàn về ANTT trong khu vực có đông đồng bào tôn giáo, dân tộc sinh sống được nâng lên rõ rệt...

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới những năm tiếp theo: Cần tiếp tục phối hợp tổ chức triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, đặc biệt là Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 11-/CT/TU ngày 27/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Chương trình phối hợp số 31/CTrPH-MTTQ-CA ngày 20/2/1014 giữa Công an tỉnh và MTTQ tỉnh về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, lồng ghép vào Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Thường xuyên đổi mới phương pháp, nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động cán bộ và các tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần đấu tranh bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới... Củng cố và tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng thế trận an ninh nhân dân, tăng cường vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên tổ chức phối hợp ký kết gia đình, khu dân cư đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình phòng, chống tội phạm, Khu dân cư tự quản an toàn giao thông,… Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Qũy “Vì người nghèo" để hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng hoàn lương và tạo công ăn vệc làm cho họ tại địa phương để họ tái hòa nhập cộng đồng, sống có ích cho xã hội. Củng cố, duy trì nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các mô hình chỉ đạo điểm hiện có, mặt khác tiếp tục chỉ đạo nhân rộng các mô hình hoạt động trên địa bàn với từng nội dung khác nhau phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương; đưa nội dung phòng chống tội phạm vào thực hiện quy ước khu dân cư, gắn với đăng ký phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua xây dựng gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá, gia đình và khu dân cư an toàn về an ninh trật tự...

Minh Hải

Số lượt xem: 487

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh