Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Thể lệ Hội thi “ Chủ tịch Mặt trận cơ sở lần thứ I, năm 2013”

Văn bản hướng dẫn
Thứ tư, 27/05/2020, 07:45
Màu chữ Cỡ chữ
Thể lệ Hội thi “ Chủ tịch Mặt trận cơ sở lần thứ I, năm 2013”

UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            TỈNH BẠC LIÊU                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   BAN TỔ CHỨC HỘI THI

           Số: 01/TL-BTC                                                      Bạc Liêu, ngày 28 tháng 6 năm 2013

 

THỂ LỆ

Hội thi  Chủ tịch Mặt trận cơ sở lần thứ I, năm 2013

-----------

 

Thực hiện Kế hoạch số 85/KH-MTTQ-BTT ngày 04/5/2013 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về “Tổ chức Hội thi Chủ tịch Mặt trận cơ sở lần thứ I, năm 2013”.

Để đảm bảo cho Hội thi diễn ra theo đúng Kế hoạch, thời gian và đạt chất lượng cao. Ban Tổ chức Hội thi xây dựng và ban hành Thể lệ Hội thi như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Đối tượng và số đội tham gia dự thi

- Là cán bộ Mặt trận xã, phường, thị trấn, Ban công tác Mặt trận ấp, khóm, các tổ chức thành viên cùng cấp (ưu tiên Chủ tịch, Phó chủ tịch, Uỷ viên thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cơ sở; Trưởng, phó Ban công tác Mặt trận ấp, khóm).

- Hội thi có 07 Đội tham gia (gồm 07 huyện, thành phố), mỗi Đội 05 Thành viên (có từ 01 đến 02 nữ trở lên). Các thí sinh tham gia dự thi phải đúng theo danh sách đã đăng ký với Ban Tổ chức Hội thi, nếu có thay đổi thì phải báo cáo bằng văn bản cho Ban Tổ chức Hội thi trước khi Hội thi diễn ra ít nhất 05 ngày.

2. Nội dung thi: Tập trung vào các chủ đề sau

- Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh và những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Tìm hiểu Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn, Ban công tác Mặt trận ấp, khóm.

- Tìm hiểu về tình hình kinh tế xã hội; các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

3. Hình thức thi

 Hội thi được tổ chức với 03 hình thức: Tự giới thiệu - sân khấu hóa, thi kiến thức và thi xử lý tình huống; các Đội sẽ lần lượt thực hiện qua 03 phần thi theo kết quả bóc thăm theo sự hướng dẫn của Ban Tổ chức; khi các Đội thi xong phần thi thứ nhất thì mới chuyển sang phần thi kế tiếp, trình tự cụ thể như sau:

a. Phần thi thứ nhất: “Tự giới thiệu - Sân khấu hóa(bằng tiểu phẩm ngắn theo chủ đề tự chọn có liên quan đến hoạt động của Mặt trận).

- Trong phần thi này, Người dẫn chương trình sẽ lần lượt mời các Đội lên trình diễn một tiểu phẩm ngắn theo thứ tự bóc thăm trước.

- Trước khi thực hiện phần nội dung của tiểu phẩm, mỗi Đội tự giới thiệu tên các Thành viên trong Đội tham gia dự thi. Nội dung và lời thoại của tiểu phẩm phải ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu, cần chú trọng những nội dung có tính thực tiễn thường xảy ra ở cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Trang phục và hóa trang phù hợp với nội dung tiểu phẩm.

- Thời gian phần thi tiểu phẩm của mỗi Đội từ 10 - 12 phút, nếu vượt quá thời gian bị trừ điểm theo tỷ lệ (1 phút trừ 0,5 điểm), nhưng tối đa trừ không quá 03 điểm của phần thi này.

- Phương pháp chấm điểm của phần thi này với điểm tối đa là 30 điểm. Trong đó:

+ Điểm nội dung tiểu phẩm là:                               10 điểm.

+ Hoá trang, phục trang và đạo cụ là:                     05 điểm.

+ Phong cách diễn đạt nhân vật là:                         15 điểm.

Lưu ý: Nội dung tiểu phẩm của các Đội tham gia dự thi phải gửi cho BTC Hội thi trước khi hội thi diễn ra ít nhất là 05 ngày. Ban Giám khảo sẽ chấm điểm nội dung tiểu phẩm trước, nếu đơn vị nào gửi trễ sẽ mất điểm phần nội dung.

b. Phần thi thứ hai: “Thi kiến thức” gồm 02 phần

- Thi trắc nghiệm:

+ Phần thi này, người dẫn chương trình mời từng đội lên sân khấu theo thứ tự bóc thăm, đứng vào vị trí đã được Ban Tổ chức bố trí sẵn, từng thành viên của Đội sẽ lần lượt  bóc thăm và trả lời 01 câu hỏi bằng phương pháp trả lời đúng sai.

+ Thời gian thi của phần này là 02 phút cho 01 thí sinh. Các thí sinh chọn phương án đúng ở mỗi câu hỏi bằng cách trả lời theo A hoặc B hoặc C, hoặc theo quy định.

+ Phần thi này, khi thí sinh trả lời xong hoặc chưa xong nhưng hết thời gian quy định thì người dẫn chương trình thông báo hết thời gian và trả lời đáp án của câu hỏi cho thí sinh biết bằng phương pháp đúng, sai; mỗi câu trả lời đúng là 04 điểm và điểm tối đa của phần thi này đối với mỗi Đội là 20 điểm.

- Thi trả lời câu hỏi:

+ Người dẫn chương trình sẽ lần lượt mời từng đội lên sân khấu theo thứ tự bóc thăm, đứng vào vị trí đã được Ban Tổ chức bố trí sẵn và cử đại diện bóc thăm câu hỏi do Ban Tổ chức đặt ra, sau đó cả đội hội ý và cử đại diện trả lời.

+ Thời gian hội ý và trả lời câu hỏi trong vòng 05 phút (không tính thời gian người dẫn chương trình đọc câu hỏi), nếu còn thời gian thì các thành viên trong đội được quyền trả lời bổ sung. Nếu vượt quá thời gian sẽ bị trừ điểm theo tỷ lệ (01 phút trừ 0,5 điểm), nhưng tối đa trừ không quá 3 điểm của phần thi này.

+ Người dẫn chương trình mời đại diện Ban giám khảo nhận xét kết quả trả lời câu hỏi của thí sinh.

+ Điểm tối đa của phần thi này đối với mỗi đội không quá 20 điểm.

c. Phần thi thứ ba:  “Xử lý tình huống”

+ Ở phần thi này, Người dẫn chương trình lần lượt mời các đội lên vị trí theo thứ tự bóc thăm đứng vào vị trí đã được Ban Tổ chức bố trí sẵn và cử đại diện bóc thăm chọn 01 câu xử lý tình huống do Ban Tổ chức đặt ra, sau đó cả Đội hội ý và cử đại diện trả lời.

+ Thời gian chuẩn bị và trả lời câu hỏi không quá 05 phút(không tính thời gian người dẫn chương trình đọc câu hỏi), nếu còn thời gian thì các Thành viên trong Đội có quyền bổ sung. Nếu vượt quá thời gian sẽ bị trừ điểm theo tỷ lệ (01 phút trừ 0,5 điểm), nhưng tối đa trừ không quá 3 điểm của phần thi này.

+ Người dẫn chương trình mời đại diện Ban giám khảo nhận xét kết quả trả lời câu hỏi của thí sinh.

+ Điểm tối đa cho phần thi này đối với mỗi Đội không quá 30 điểm.

* Phần thi này các Đội chú ý phải thể hiện sự hiểu biết kiến thức pháp luật, kỹ năng thực hiện vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình thông qua việc xử lý tình huống cụ thể thường gặp ở cơ sở và tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu, chấp hành pháp luật.

4. Thời gian tổ chức Hội thi

Thời gian diễn ra Hội thi 01 ngày. Dự kiến khoảng đầu tháng 9/2013 (sẽ có thông báo sau).

Các đơn vị tham gia Hội thi gửi danh sách Thành viên của đội mình về Ban Tổ chức Hội thi trước khi hội thi diễn ra ít nhất 10 ngày (Thông qua Ban Tổ chức - Tuyên giáo cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh).

5. Cơ cấu giải thưởng gồm có

a. Đối với các giải tập thể: Căn cứ vào tổng số điểm đạt được của mỗi Đội, Ban Tổ chức sẽ xếp hạng thứ tự cho các Đội đạt giải từ cao xuống thấp. Trong đó, có các giải như sau:

- 01 giải nhất                                                                 =  5.000.000 đ

- 01 giải nhì                                                                               =  4.000.000 đ  

- 01 giải ba                                                                                =  3.000.000 đ 

- 04 giải khuyến khích, mỗi giải                                       =  1.500.000 đ

b. Đối với giải cá nhân: Ban tổ chức chọn từ 7 - 10 thí sinh dự thi có thành tích xuất sắc để trao giải cá nhân, mỗi giải trị giá 500.000 đồng.

II. NHIỆM VỤ CỦA BAN TỒ CHỨC, BAN GIÁM KHẢO, TỔ THƯ KÝ, NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH VÀ THÍ SINH DỰ THI

1. Ban Tổ chức Hội thi

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi và tài liệu các phần thi; các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho Hội thi; trực tiếp giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức Hội thi và những vấn đề có liên quan đến Hội thi.

- Thực hiện các phần việc trong ngày diễn ra Hội thi như: mời đại biểu các cấp, các ngành đến dự Hội thi; tiến hành các thủ tục khai mạc, tổng kết, khen thưởng Hội thi.

- Chịu trách nhiệm trước Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về điều hành các hoạt động và kết quả của Hội thi theo đúng Kế hoạch đề ra.

2. Ban Giám khảo Hội thi

- Chấm thi công tâm, khách quan, chính xác, tuân thủ theo thang điểm chuẩn do Ban Tổ chức Hội thi quy định.    

- Có trách nhiệm đánh giá chất lượng Hội thi, công bố kết quả Hội thi.

- Những tình huống phát sinh trong chuyên môn phải hội ý, bàn bạc dân chủ. Trưởng Ban Giám khảo đưa ra quyết định sau cùng.

- Điểm của các Thành viên Ban Giám khảo ở phần thi tự giới thiệu (sân khấu hóa) chênh lệch nhau không quá 3 điểm, nếu vượt quá 3 điểm thì hội ý Ban Giám khảo đề nghị Thành viên đó chấm lại phần thi có điểm chênh lệch.

- Trưởng Ban Giám khảo chịu trách nhiệm trước Ban Tổ chức Hội thi về việc chấm điểm thi và đánh giá chất lượng Hội thi.

3. Tổ Thư ký Hội thi

- Tổng hợp phiếu điểm của các Thành viên Ban Giám khảo, lấy điểm trung bình của các Thành viên Ban Giám khảo sau khi kết thúc các phần thi của từng Đội.

- Ghi biên bản Hội thi và chịu trách nhiệm phần tổng hợp của mình trước Ban Giám khảo, Ban Tổ chức Hội thi.

- Giúp Ban Giám khảo theo dõi khung thời gian của từng phần thi của từng Đội, khi phát hiện sai sót phải kịp thời báo cáo Ban Tổ chức, Ban Giám khảo để có biện pháp xử lý kịp thời.

4. Người dẫn chương trình Hội thi

- Điều hành Hội thi theo đúng chương trình do Ban Tổ chức đề ra, giới thiệu tóm tắt, ngắn gọn đặc điểm của từng phần thi, hướng dẫn các Đội bóc thăm câu hỏi, đọc câu hỏi bóc thăm và công bố thời gian bắt đầu để các Đội thực hiện phần thi của mình.

- Sau khi Ban Giám khảo nhận xét mỗi phần thi (nếu có), Người dẫn chương trình hướng dẫn cho các Đội thực hiện các phần thi tiếp theo.

- Không được gợi ý cho các thí sinh những nội dung có liên quan đến đáp án của Ban Giám khảo, hoặc tạo ra những ức chế cho thí sinh trong quá trình trả lời câu hỏi phần thi xử lý tình huống và trắc nghiệm.

5. Nhiệm vụ của thí sinh dự thi

- Thực hiện nghiêm túc Thể lệ của Ban Tổ chức Hội thi quy định.

- Có mặt đúng giờ theo thông báo của Ban Tổ chức Hội thi.

- Mang bảng tên, số thứ tự do Ban Tổ chức phát.

- Các Đội ngồi đúng vị trí do Ban Tổ chức Hội thi sắp xếp và cử đại diện bóc thăm chọn số thứ tự trong các phần thi của Đội.

- Thí sinh phải có mặt xuyên suốt trong thời gian diễn ra Hội thi.

- Trang phục đẹp, lịch sự.

- Trong thời gian diễn ra Hội thi, các thí sinh có những thắc mắc, kiến nghị hoặc những vấn đề có liên quan đến Hội thi thì phản ánh bằng văn bản hoặc gặp trực tiếp Ban Tổ chức Hội thi. Không phát ngôn tùy tiện, làm ảnh hưởng đến Hội thi.

Thể lệ này thay cho Quy chế và áp dụng cho Hội thi Chủ tịch Mặt trận cơ sở lần thứ I, năm 2013. Đề nghị các đơn vị tham gia dự thi và các cá nhân có liên quan thực hiện tốt các quy định của Thể lệ này.

           

                                                                             CHỦ TỊCH ỦY BAN MTTQ VN TỈNH             

                                                                                                       Kiêm

                                                                               TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HỘI THI

Nơi nhận:

- BTT UBMTTQ Việt Nam tỉnh;

- Thành viên BTC, BGK, Tổ TK Hội thi;

- MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố,

- Lưu: VP, Ban TC-TG.                                                                          Đã ký

                                                                                 

   Quảng Trọng Ninh

Số lượt xem: 381

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh