Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII

Năm 2023
Thứ hai, 20/03/2023, 14:36
Màu chữ Cỡ chữ
Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII

--------------

Trên cơ sở Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chi bộ, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cụ thể hóa triển khai thực hiện trong hệ thống Mặt trận các cấp như: Kế hoạch số 97/KH-MTTQ-BTT, ngày 17/9/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chuyên đề “Ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh; Kế hoạch Số 127/KH-MTTQ-BTT, ngày 06/4/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kế hoạch số 01-KH/CB, ngày 12/10/2021 của Chi bộ về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chuyên đề “Ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Kế hoạch số 04-KH/CB, ngày 10/8/2022 của Chi bộ về việc Triển khai học tập Bác năm 2022 về chủ đề “Xây dựng đội ngũ cán bộ,  đảng viên, công chức, viên chức: Chủ động, sáng tạo, trách nhiệm; nói đi đôi với làm; chống tư tưởng trong chờ, ỷ lại”.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã cử 03 đồng chí đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý dự Hội nghị quán triệt Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII. Đồng thời, Chi ủy cũng đã tổ chức hội nghị triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII; Kế hoạch số 18-KH/ĐUK, ngày 09/9/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh;  Kế hoạch số 01-KH/CB, ngày 12/10/2021 của Chi bộ về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chuyên đề “Ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” cho 100% đảng viên chi bộ.

Hàng năm Chi bộ và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đều có xây dựng Kế hoạch triển khai, thực hiện trong cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong cơ quan. Chi bộ phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chuyên đề định kỳ 3 tháng/lần. Nội dung, hình thức sinh hoạt: Chi ủy và Ban Thường trực chọn chủ đề sinh hoạt theo kế hoạch, phân công cán bộ, công chức chuẩn bị nội dung trình bày để tập thể thảo luận đóng góp ý kiến các Chương trình, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến hoạt động của Mặt trận và công tác chuyên môn cũng như các lĩnh vực có liên quan đến công tác Mặt trận. Kết quả, trong 02 năm qua, Chi ủy phối hợp với Ban Thường trực và chỉ đạo công đoàn cơ quan tổ chức tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và quần chúng cơ quan được trên 20 cuộc, có hơn 340 lượt cán bộ, đảng viên và quần chúng cơ quan tham dự.

Nhìn chung, qua triển khai tuyên truyền, vận động góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng cơ quan thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nói chung, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII nói riêng, với sự nổ lực, quyết tâm chính trị của cán bộ, đảng viên và quần chúng cơ quan Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trở thành phong cách sống, làm việc của từng cán bộ, đảng viên và quần chúng cơ quan.  Góp phần củng cố, nâng cao và thống nhất nhận thức tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên về công tác xây dựng Đảng hiện nay. Thông qua việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng cơ quan; giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về nhiệm vụ then chốt của công tác xây dựng Đảng; nhận thức rõ ý nghĩa quan trọng, sự cần thiết phải thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên xác định trách nhiệm của mình, nêu cao ý thức tự giác, gương mẫu trong việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không có biểu hiện của sự suy thoái, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Tạo được sự chuyển biến tích cực, nâng cao tinh thần trách nhiệm và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn, đổi mới lề lối làm việc và các hoạt động của mình trong công tác, trong cuộc sống thường nhật.

Trọng Nghĩa

Số lượt xem: 3731

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh