Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Tiếp tục đẩy mạnh Công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Năm 2021
Thứ năm, 10/06/2021, 11:04
Màu chữ Cỡ chữ
Tiếp tục đẩy mạnh Công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tiếp tục tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị, hành động trong Đảng và trong các tầng lớp nhân dân để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh triển khai một số nội dung đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong hệ thống Mặt trận như sau:

- Tuyên truyền, làm rõ chủ đề Đại hội, mục tiêu “khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; 12 nội dung định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030, 06 nhiệm vụ trọng tâm, 03 khâu đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; 05 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội và 03 khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức trong những năm tới.

- Các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được Đảng và Nhà nước đề ra trong năm 2021; sự cố gắng, nổ lực của các cấp, các ngành để giữ vững đà tăng trưởng kinh tế, vượt qua những khó khăn của đại dịch Covid-19, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Chính phủ.

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, chương trình hành động cách mạng, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phát động gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh; kết quả sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tương tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 12/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnhở các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Đẩy mạnh việc triển khai, thực hiện Chương trình hành động số 07/CTr-UBMTTQ, ngày 21/5/2021 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về “thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI”; nhất là tạo sự đồng thuận xã hội, đưa Nghị quyết nhanh chóng vào cuộc sống.

- Những kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế, bài học kinh nghiệm trong năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030.

- Kết quả triển khai các nhiệm vụ thời gian qua như: Về xây dựng Đảng, giữ vững bản chất cách mạng trong sáng của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị; công tác cán bộ; Công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng chính quyền trong sạch vững mạnh của Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị - xã hội; …

- Biểu dương tổ chức, cá nhân nổ lực, sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; tạo khí thế phấn khởi, thi đua trong lao động sản xuất, học tập và công tác ở mọi cấp, mọi ngành và toàn xã hội.

* Trong quá trình tuyên truyền, thường xuyên coi trọng công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, các hành vi tiêu cực theo phương châm “lấy xây làm chính”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”. Để đảm bảo việc tuyên truyền các nội dung trên cần tập trung vào các hình thức như:

- Phối hợp tuyên truyền trên Báo, Đài PT-TH và Đài Truyền thanh cấp huyện; điểm phát thanh cấp xã; các webside, trang thông tin; cổng thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.

- Vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ các thông tin tích cực về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại… trên các trang mạng cá nhân.

- Tổ chức hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên và sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp… để thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và triển khai thực hiện Nghị quyết ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền khẩu hiệu về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong tỉnh và các phong trào thi đua yêu nước, chương trình hành động cách mạng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trên pa nô, áp phích, băng rôn, bảng điện tử… tại nơi công cộng và trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của tỉnh. Biểu dương, tôn vinh mô hình hay, cách làm sáng tạo và những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Trọng Nghĩa    

Số lượt xem: 972

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh