Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 trong hệ thống MTTQ các cấp

Tin hoạt động
Thứ sáu, 01/03/2013, 10:48
Màu chữ Cỡ chữ
Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 trong hệ thống MTTQ các cấp

Cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh sinh hoạt

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

 

Thực hiện Hướng dẫn số 79/HD-MTTW-BTT, ngày 31/01/2013 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2013 trong hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp và Hướng dẫn số 31-HD/BTGTU ngày 21/02/2013 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Kế hoạch số 87 ngày 03/6/2013 tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong hệ thống Mặt trận năm 2013.

Theo đó thì Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam từ tỉnh đến các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn trong tỉnh tiếp tục rà soát, bổ sung, xây dựng và thực hiện các chuẩn mực và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức trong hệ thống MTTQ Việt Nam của mỗi cấp theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ kiểm tra, đánh giá để triển khai quán triệt trong toàn thể cán bộ, công chức ở đơn vị mình đăng ký và thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gồm một số nội dung sau:

 1. Nội dung trọng tâm là: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách sâu sát quần chúng, thực hành dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp.

2. Nội dung và nhiệm vụ cụ thể: Tiếp tục thực hiện 8 nội dung Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chú ý gắn điều kiện, đặc thù, nhiệm vụ chính trị cụ thể của MTTQ Việt Nam các cấp.

- Đưa nội dung học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, thành nề nếp trong hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên, trong sinh hoạt của cơ quan, cán bộ, công chức; tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân theo nội dung chủ đề năm 2013 gắn với chủ đề đến 2015: “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”; đồng thời liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức, cá nhân.

- Trên cơ sở qui định các chuẩn mực đạo đức, lối sống theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, công chức trong hệ thống MTTQ Việt Nam; Quy định của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về chuyên đề năm 2013. Mỗi tập thể, cá nhân đều có khẩu hiệu treo ở nơi làm việc, bổ sung công trình, phần việc làm theo Bác cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Thực hiện nghiêm các qui định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ trong hệ thống MTTQ Việt Nam, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của mỗi cấp.

- Gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc thực hiện các chương trình công tác cụ thể, các phong trào thi đua, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… Kịp thời cổ vũ, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở đơn vị mình.

Ảnh và bài - Trần Diền

 

Số lượt xem: 384

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh