Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Triển khai chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh

Tin tức|Tin tức - Sự kiện|Năm 2021
Thứ ba, 01/06/2021, 09:28
Màu chữ Cỡ chữ
Triển khai chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh

 

Để sớm đưa Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI tập trung vào một số nội dung như sau:

1. Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

- Phối hợp tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI sâu rộng từ trong nội bộ đến các tầng lớp nhân dân.

- Đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp đoàn kết rộng rãi các giai cấp, tầng lớp nhân dân, đồng bào dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

- Tăng cường các giải pháp tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, phát huy vai trò của người tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo;

- Tiếp tục triển khai sâu rộng Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị 06-CT/TU ngày 06/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XV) về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

- Phối hợp với các tổ chức thành viên và các cơ quan chức năng cùng cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tạo sự đồng thuận thực hiện hiệu quả 06 nhiệm vụ trọng tâm, 03 đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; 05 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội và 03 khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra.

2. Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của Nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

- Phối hợp với các tổ chức thành viên và các cơ quan hữu quan tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

- Đổi mới và nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”; phối hợp tuyên truyền, thực hiện Kết luận số 64-KL/TU, ngày 28/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Nâng cao hiệu quả phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”...

- Nâng cao chất lượng hoạt động và phát huy vai trò của các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc; củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự đồng thuận xã hội; phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng và phát triển tỉnh nhà, phấn đấu trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030.

3. Phát huy dân chủ thực hiện vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp tục thực hiện có hiệu quả vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; nơi thể hiện ý chí nguyện vọng của nhân dân; phát huy vai trò nòng cốt vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, thực hiện dân chủ.

- Nâng cao hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam góp phần đẩy mạnh dân chủ hóa xã hội để phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, vai trò chủ động, sáng tạo của MTTQ và các tổ chức Chính trị - Xã hội. Tổ chức thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. 

4. Tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại Nhân dân

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, thực hiện chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà nước và Chương trình đối ngoại nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác đối ngoại

- Phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tiếp tục tuyên truyền, vận động thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW ngày 19/5/2015 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX).

5. Hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc  trong tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

- Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ  Mặt trận chuyên trách các cấp; tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Mặt trận, đi đôi với việc xây dựng tổ chức MTTQ Việt Nam các cấp thực sự vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nhất là triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 28, ngày 25/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV) về “tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với hoạt động của MTTQ trong tình hình mới”.

- Củng cố đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên trách có đủ năng lực, trình độ, bảo đảm tính năng động, sáng tạo, hiệu quả; nhất là triển khai thực hiện hiệu quả Quy định số 212, ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện.

Trọng Nghĩa

Số lượt xem: 382

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh