Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Triển khai kế hoạch Đại hội Mặt trận Tổ quốc tinh lần thứ X

Tin hoạt động
Thứ ba, 21/08/2018, 09:03
Màu chữ Cỡ chữ
Triển khai kế hoạch Đại hội Mặt trận Tổ quốc tinh lần thứ X

 

Kế hoạch nêu rõ mục đích, yêu cầu, ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại hội đó là: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện chương trình hành động, các hoạt động của Mặt trận trong nhiệm kỳ qua, xây dựng chương trình hành động nhiệm kỳ tới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh. Đồng thời, tham gia góp ý kiến vào các văn kiện dự thảo Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hiệp thương dân chủ cử ra Ủy ban, Ban Thường trực, Chủ tịch, các Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ mới đảm bảo tính tiêu biểu, đại diện và sự lãnh đạo của Tỉnh ủy; cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Thông qua việc tổ chức Đại hội để nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế; phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 – 2024 phải chu đáo, đề cao ý thức đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng tinh thần cởi mở, tin cậy lẫn nhau, giữ vững sự ổn định chính trị, đồng thuận xã hội và đúng quy định của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển”.

Kế hoạch cũng đã xác định thời gian, tiến độ chuẩn bị các công việc trước khi diễn ra Đại hội như: Quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại hội, 04 Tiểu ban phục vụ Đại hội; xây dựng triển khai kế hoạch tuyên tuyền Đại hội, kế hoạch phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Quý III/2018: Quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại hội, 04 Tiểu ban phục vụ Đại hội; Xây dựng dự thảo báo cáo kết quả công tác Mặt trận nhiệm kỳ qua, Chương trình hành động nhiệm kỳ mới, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, điều hành của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các văn bản khác có liên quan đến Đại hội. xây dựng triển khai Kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 – 2024, Kế hoạch phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh, tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX.

Quý IV/2018 đến Quý II/2019:Xây dựng Đề án nhân sự Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho ý kiến về kế hoạch tổ chức Đại hội, Đề án nhân sự Đại hội; tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (khóa X) và dự thảo Văn kiện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa IX), Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa VIII). Tổ chức Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (Khoá IX) mở rộng để thông qua các nội dung chuẩn bị Đại hội; dự kiến nhân sự Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Dự kiến vào đầu tháng 7/2019: tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Trọng Nghĩa-MTTQ tỉnh

Số lượt xem: 722

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh