Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tin hoạt động
Thứ tư, 11/03/2020, 16:10
Màu chữ Cỡ chữ
Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại hội Đảng các cấp trong tỉnh, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng các cấp; tích cực học tập, lao động sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XV của Đảng bộ tỉnh đề ra. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung sau:

- Tuyên truyền nội dung, mục đích, ý nghĩa Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 111-KH/TU, ngày 30/7/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của địa phương về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, gắn với tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia các cuộc vận động, các phong trào hành động cách mạng của địa phương lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

- Phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên cùng cấp tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ, bối cảnh, thời điểm diễn ra đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; quy chế bầu cử trong Đảng; Đặc biệt là những thành tựu của đất nước, của tỉnh, địa phương đạt được trong những năm qua như: Đầu tư, thương mại, dịch vụ và du lịch… trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho người có công với nước; công tác giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội;… Đồng thời, nhận thấy và chia sẽ những khó khăn, thách thức cần vượt qua trong quá trình hội nhập quốc tế; sự cần thiết trong đổi mới tư duy và những bài học kinh nghiệm cũng như những khó khăn, thách thức trong nhiệm kỳ tới để phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Khẳng định vai trò lãnh đạo quan trọng của Đảng đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của đất nước hiện nay. Những kết quả trong công tác xây dựng Đảng, nhất là những đổi mới nổi bật về nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội; những nổ lực trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, mở rộng dân chủ trong xã hội; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên. Đặc biệt là những kết quả đạt được sau hơn 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) của Đảng.

- Hệ thống của MTTQ Việt Nam, từ Ban Công tác Mặt trận đến Ủy ban MTTQ VN cấp tỉnh căn cứ vào kế hoạch Đại hội của đảng bộ cùng cấp để tổ chức cho nhân dân tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Đại hội; việc tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện của Đại hội Đảng các cấp cần quán triệt phương châm phản biện xã hội theo đúng quy định của Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội.

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh hiệp thương với các tổ chức thành viên để triển khai Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết - Sáng tạo” gắn với đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó, phát động phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đồng thuận hưởng ứng và đăng ký các công trình, phần việc lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp trong tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, chủ trì phối hợp với các tổ chức Đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị xã, thành phố và các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức lễ phát động bàn giao các công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đảng các cấp trong tỉnh, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Trọng Nghĩa - MTTQ Việt Nam tỉnh

 

Số lượt xem: 1153

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh