Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập
Tin đọc nhiều nhất
Ý nghĩa và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình hiện nay (10/04/2022)

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình hiện nay

Triển khai, thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII trong hệ thống Mặt trận (18/04/2022)

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”;

Sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc là động lực phát triển kinh tế - xã hội (29/05/2017)

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm: Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, cơ bản nhất quán và lâu dài, xuyên suốt tiến trình cách mạng. Người cho rằng: - Đoàn kết làm ra sức mạnh. - Đoàn kết là then chốt của thành công. - Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, Thành công, thành công, đại thành công.

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới (29/10/2021)

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh