Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giám sát công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn tỉnh

2022|Năm 2022
Thứ hai, 24/01/2022, 09:05
Màu chữ Cỡ chữ
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giám sát công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn tỉnh

Căn cứ Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Được sự thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 111/KH-MTTQ-BTT ngày 30/12/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về giám sát công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; Quyết định số 186/QĐ-MTTQ-BTT ngày 30/12/2021 về thành lập Đoàn giám sát công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; Quyết định số 192/QĐ-MTTQ-BTT ngày 06/01/2022 về việc thay đổi, bổ sung thành viên Đoàn giám sát công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, Đoàn giám sát có 13 thành viên và được chia làm 02 tổ giám sát.

Theo đó, từ ngày 11/01/2022 đến ngày 14/01/2022, Đoàn giám sát đã tổ chức thực hiện giám sát công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022 – 2025 bằng hình thức giám sát gián tiếp đối với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thông qua xem xét báo cáo bằng văn bản và giám sát trực tiếp tại các đơn vị: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân 07 xã trên đại bàn tỉnh (Xã Vĩnh Trạch Đông - thành phố Bạc Liêu, xã Phong Tân – thị xã Giá Rai, xã Định Thành A – huyện Đông Hải, xã Ninh Thạnh Lợi – huyện Hồng Dân, xã Phong Thạnh Tây B – huyện phước Long, xã Vĩnh Hậu – huyện Hòa Bình, xã Hưng Thành – huyện Vĩnh Lợi). Tại các xã, Đoàn giám sát đã giám sát các hồ sơ thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, lấy mẫu đi gặp trực tiếp 84 hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được các xã điều tra, rà soát (mỗi xã đi thực tế từ 10 đến 14 hộ nghèo, hộ cận nghèo), thu thập, nắm bắt thông tin qua hệ thống Mặt trận, các đoàn thể, người dân, nghe và xem xét Ủy ban nhân dân các xã báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn xã và các huyện, thị xã, thành phố.

Qua kết quả giám sát, nhìn chung công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn tỉnh đã được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo sâu sắc, kịp thời ban hành các văn bản tổ chức thực hiện đảm bảo đúng theo quy định; công tác triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện linh hoạt, nhiều hình thức phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương; trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp và tập trung mọi nguồn lực thực hiện công tác phòng chống dịch, nhưng các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn đã chủ động xây dựng kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo, Tổ chuyên viên giúp việc, phân công các thành viên Ban chỉ đạo phụ trách ấp và các điều tra viên tiến hành điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo bảo đảm đúng quy trình, công khai, dân chủ, công bằng, có sự tham gia của người dân, không chạy theo thành tích; có sự đồng thuận của người dân về kết quả rà soát; có sự tham gia và giám sát của Mặt trận, các đoàn thể và người dân; Có sự đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn thường xuyên, kịp thời của Ủy ban nhân dân các cấp. Qua đó, kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh cơ bản phản ánh đúng thực trạng của tỉnh: Trên địa bàn tỉnh có 11.797 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 5,09%; 14.755 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 6,54%.

Tuy nhiên, công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn tỉnh cũng còn một số khó khăn, hạn chế như: Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên công tác triển khai Kế hoạch, tổ chức tập huấn hướng dẫn điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo chậm so với Kế hoạch đề ra; Công tác tuyên truyền một số nơi thực hiện đạt hiệu quả chưa cao, người dân chưa nắm được các quy định về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; khối lượng công việc, mẫu biểu thực hiện điều tra có thay đổi so với giai đoạn trước, nên việc lấy phiếu xác định mức thu nhập, các chỉ tiêu nhu cầu xã hội cơ bản gặp nhiều khó khăn, một số trường hợp điều tra viên không trực tiếp xuống hộ dân để gặp trực tiếp đánh giá các mức độ thiếu hụt các chỉ tiêu nhu cầu xã hội cơ bản dẫn đến kết quả điều tra rà soát còn sai sót, thiếu chính xác phải thực hiện lại; tổ chức họp dân để thống nhất kết quả rà soát người dân tham gia số lượng còn ít do thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, hạn chế việc đi lại, tiếp xúc; Một số hộ dân có tư tưởng trông trờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, muốn được hưởng chính sách nên cung cấp thông tin hoàn cảnh gia đình không trung thực, còn che dấu nên việc lấy phiều điều tra, rà soát gặp nhiều khó khăn, chưa chính xác; Công tác kiểm ta, giám sát từng lúc, từng nơi chưa thường xuyên, còn qua loa, đại khái; bố trí kinh phí cho công tác rà soát chưa kịp thời.

Qua đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đề xuất, kiến nghị đến Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành, các cấp tăng cường hơn nữa và thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác giảm nghèo và công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022 – 2025; Xem xét, bố trí kịp thời kinh phí thực hiện công tác điều tra, rà soát hộ nghèo giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn tỉnh. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội cần tiếp tục hướng dẫn các xã, phường, thị trấn, điều tra viên về việc thực hiện quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 06/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, nhất là việc lấy phiếu xác nhận thu nhập, các chỉ tiêu nhu cầu xã hội cơ bản. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo các ngành chuyên môn, Ủy ban nhân dân cấp xã, chủ động phối hợp Mặt trận Tổ quốc, các Hội đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng các quy định trong công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên và người dân trên địa bàn, nhất là các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn trong thực hiện điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trong thời gian tới đảm bảo đúng quy trình, công khai, dân chủ, công bằng, có sự tham gia của người dân, không chạy theo thành tích, có sự đồng thuận của người dân về kết quả rà soát, có sự tham gia thực hiện và giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và người dân.

Duy Khương

Số lượt xem: 2717

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh