Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Xây dựng phong cách chiến sĩ Công an Nhân dân

Tin hoạt động
Thứ năm, 23/08/2018, 10:49
Màu chữ Cỡ chữ
Xây dựng phong cách chiến sĩ Công an Nhân dân

 

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt, chăm lo xây dựng, rèn luyện lực lượng Công an nhân dân tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, vì nhân dân phục vụ, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Giữa bộn bề công việc cấp bách của Đảng, Chính phủ khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp diễn ra gay go, quyết liệt, trong Thư gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an Khu XII về “Tư cách người Công an cách mệnh”, ngày 11/3/1948, Người chỉ rõ những phẩm chất đạo đức và tư cách người Công an cách mạng phải có, đó là:

“Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính.

Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ.

Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành.

Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.

Đối với công việc, phải tận tụy.

Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo”.

Nội dung Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân có ý nghĩa sâu sắc, toàn diện đối với quá trình công tác, chiến đấu, tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, chiến sĩ công an. Đó là những phẩm chất không thể thiếu, là nhân tố quyết định để lực lượng Công an hoàn thành xuất sắc yêu cầu, nhiệm vụ được giao: Có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; có phẩm chất đạo đức trong sáng; có ý chí cách mạng tiến công, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Trong Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, Người dành điều đầu tiên để căn dặn cán bộ, chiến sĩ công an: “Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính”, đây là  phẩm chất đạo đức đầu tiên và quan trọng nhất mà mỗi cán bộ, chiến sĩ công an phải có, phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, thì mới có cơ sở để phấn đấu thực hiện những điều Bác Hồ dạy, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thực hiện lời dạy của Bác chính là nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao sức mạnh chính trị, tư tưởng, năng lực thực thi nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang nói chung, nhất là đối với cán bộ, chiến sĩ công an nói riêng, tích cực học tập, rèn luyện để trở thành người cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”.

Học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân đã trở thành phong trào thi đua rộng lớn, liên tục trong Công an nhân dân suốt 73 năm qua, luôn là nội dung trọng tâm công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị, tư tưởng của lực lượng Công an nhân dân trong các giai đoạn cách mạng trước đây, cũng như trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế hiện nay.

Trải qua 73 năm công hiến và trưởng thành lực lượng Công an nhân nói chung, Công an Bạc Liêu nói riêng trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào cán bộ, chiến sĩ Công an Bạc Liêu luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và con đường đi lên CNXH mà Đảng, Bác Hồ, và nhân dân ta đã lựa chọn. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân; sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, nhất là trước âm mưu, thủ đoạn hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ và chiến tranh tâm lý phá hoại tư tưởng, nền tảng văn hóa XHCN hết sức thâm độc của các thế lực thù địch, các loại tội phạm theo phương châm hành động “tích cực bảo vệ mình, chủ động tấn công địch”.

Có đạo đức, lối sống trong sáng, giản dị; thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tinh thần thân ái, giúp đỡ, có ý thức giữ gìn đoàn kết nội bộ; biết nghiêm khắc tự phê bình và thành thật trong phê bình đối với đồng chí, đồng đội; nghiêm khắc với bản thân, tự rèn luyện trau dồi đạo đức, lối sống cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

Chính những yêu tố trên góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tỉnh nhà; xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân, tô thắm thêm những trang sử vàng truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân.

Tuy nhiên, nhìn nhận một cách khách quan, việc xây dựng lực lượng CAND nói chung, xây dựng bản lĩnh chính trị, bản lĩnh trong công tác, chiến đấu, sinh hoạt, rèn luyện đạo đức, tác phong, lối sống văn hóa… cho cán bộ, chiến sĩ CAND trong thời gian qua vẫn còn những tồn tại, hạn chế.

Trong đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an, nơi này, nơi khác, từng lức, từng nơi có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống tự chuyển biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, thậm chí sa ngã trước sự cám dỗ của lợi ích vật chất tầm thường, vi phạm pháp luật; vi phạm qui trình công tác, khi tiếp xúc, làm việc với nhân dân còn có biểu hiện hách dịch, cửa quyền, xa rời nhân dân…Do đó, ít nhiều cũng làm ảnh hưởng hình ảnh của người cán bộ, chiến sĩ CAND trong lòng nhân dân. Điều đó đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ cần thiết phải tăng cường lãnh đạo, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị, bản lĩnh trong công tác, chiến đấu, trong sinh hoạt, xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì dân phục vụ…, góp phần xây dựng lực lượng Công an ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, thực sự làm nòng cốt trong bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Mặt khác, hiện nay, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục ráo riết thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, can thiệp lật đổ ở nước ta với quy mô ngày càng mở rộng, cường độ ngày càng quyết liệt, tính chất ngày càng nguy hiểm, thâm độc, tinh vi, xảo quyệt. Tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân. Thiết nghỉ, để nâng cao vai trò, trách nhiệm trong thực thi công vụ, xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì dân phục vụ, cần quan tâm thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, Đẩy mạnh tổ chức các hình thức thông tin, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung Thông tư số 27/2017/TT-BCA ngày 22/8/2017 của Bộ Công an quy định về quy tắc ứng xử của CAND và Quyết định số 3104/QĐ-BCA ngày 29/8/2017 của Bộ Công an ban hành “Quy định tổ chức lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với CAND” để các cơ quan, tổ chức và nhân dân biết, giám sát việc thực hiện và tích cực tham gia góp ý xây dựng lực lượng CAND, nhất là về phong cách, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, tư thế tác phong, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ CAND. Ngoài các biện pháp lấy ý kiến thường xuyên như: tổ chức công tác trực ban, tiếp dân; đặt hòm thư góp ý tại trụ sở; công khai rộng rãi số điện thoại “đường dây nóng”, điện thoại của lãnh đạo, chỉ huy; phát phiếu khảo sát sự hài lòng của nhân dân; cần phát huy nhân rộng mô hình tổ chức hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”; gửi văn bản đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp góp ý kiến; tổ chức đối thoại trực tiếp... để nhân dân góp ý kiến về đạo đức, lối sống, tư thế, tác phong, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an và hoạt động của đơn vị công an cơ sở. Cần đặc biệt chú trọng việc giải quyết, trả lời các ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và nhân dân đúng thẩm quyền và thời gian quy định.

Hai là, đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức, phương pháp công tác tư tưởng theo hướng gắn với thực tiễn, với cơ sở nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối của cán bộ, chiến sĩ Công an với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng; học tập Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, các quan điểm, chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước làm phương châm, nguyên tắc để làm căn cứ triển khai các hoạt động của lực lượng Công an.

Ba là, đổi mới, nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và “Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”; đảm bảo hiệu quả thực chất trong giáo dục đạo đức, lối sống, đi đôi với giáo dục phong cách làm việc khoa học, cụ thể, sâu sát cơ sở; thường xuyên chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Đây là vấn đề rất quan trọng, thiết thực nhất để xây dựng “thế trận lòng dân”. Muốn thế, trước hết, cần phải sát dân, gắn bó với nhân dân, nắm và hiểu tâm tư, tình cảm của nhân dân, tham mưu đề xuất cấp ủy, chính quyền giải quyết những bức xúc của xã hội và nhân dân; Mặt khác, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn những các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là các thế lực thù địch chống phá cách mạng, các đối tượng gây rối trật tự… nhằm bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân. Để nhân dân an tâm tập trung phát triển sản xuất, lao động, học tập, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống trên từng khu vực, địa bàn, nhất là ở địa bàn vùng sâu, vùng xa; Đẩy mạnh phong trào toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận An ninh nhân dân vững mạnh, rộng khắp trên địa bàn.

Bốn là, Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, xử lý kiên quyết các trường hợp cán bộ, chiến sĩ vi phạm pháp luật, vi phạm ngành, biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, quan liêu, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân hoặc bị mua chuộc, lôi kéo bởi các phần tử xấu, “lợi ích nhóm”; gắn với thực hiện nghiêm Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh”.

Năm là, Công an các đơn vị phải tiếp tục tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ Tổ quốc và nhân dân. Tăng cường công  tác kiểm tra, giám sát trong tổ chức đảng, công tác quản lý cán bộ, chiến sĩ. Chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn cán bộ, chiến sĩ có biểu hiện vi phạm pháp luật, đạo đức nghề nghiệp, điều lệnh CAND. Quan tâm là tốt công tác thi đua khen thưởng, kết hợp đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình; nâng cao tính kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm trước công việc được giao.

Sáu là, Từng cán bộ, chiến sĩ phải xác định không ngừng rèn luyện, không ngừng trau dồi bản lĩnh chính trị, tư tưởng, lập trường cách mạng vững vàng. Nêu cao tính tự phê bình và phê bình trên tinh thần vì sự tiến bộ của tập thể và cá nhân, có ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn đoàn kết nội bộ, kiên quyết bảo vệ lẽ phải, công lý nhưng cũng kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn cái sai trái, vi phạm pháp luật, xâm hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức và công dân.

Tin rằng, trong thời gian tới lực lượng Công an nhân dân tỉnh nhà tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang; nêu cao tinh thần đoàn kết, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, hun đúc bản lĩnh chính trị vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, chấp hành nghiêm kỷ luật, tận tụy với công việc, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân; phối hợp chặt chẽ với Quân đội nhân dân, với ban, ngành, MTTQ, các tổ chức Đoàn thể và dựa vào nhân dân, xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà mãi mãi xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Trọng Nghĩai-MTTQ tỉnh

Số lượt xem: 11640

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh