Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Sinh hoạt chuyên đề quý I/2023

Năm 2023
Thứ hai, 13/03/2023, 09:44
Màu chữ Cỡ chữ
Sinh hoạt chuyên đề quý I/2023

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023 và Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2023 của Chi bộ cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Chi ủy chi bộ cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý I/2023, với nội dung: “Phát huy tinh thần đoàn kết, góp phần xây dựng Chi bộ cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Như chúng ta đã biết: Đoàn kết là một truyền thống tốt đẹp từ ngàn xưa đến nay của dân tộc ta. Trong quá trình dựng nước và giữ nước, nhân dân ta thực hiện tốt bài học đoàn kết nên luôn giành được những thắng lợi vẻ vang, đã giúp chúng ta giữ vững nền độc lập, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ. Tinh thần đoàn kết được thể hiện qua “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đúc kết điều đó thành chân lý có giá trị muôn đời, Bác đã khẳng định: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công”.

Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta đã khẳng định mối quan hệ chặt chẽ giữa đoàn kết và thành công. Có đoàn kết mới có thắng lợi, càng gặp khó khăn gian khổ bao nhiêu, càng cần phải đoàn kết chặt chẽ, rộng rãi và vững chắc bấy nhiêu. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra: Đoàn kết không chỉ tạo nên sức mạnh mà còn là vấn đề có ý nghĩa quyết định tới việc sống còn, thành bại, được mất trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù. Vì vậy, trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Bác Hồ luôn nên cao tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc, xem đây là yếu tố quyết định mọi thành công của cách mạng nước ta.

 - Trước hết, tôi xin trình bày khái quát về Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đoàn kết

Tư tưởng về đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện nổi bật qua những câu nói của Bác: “Đoàn kết làm ra sức mạnh”; “Đoàn kết là thắng lợi”; “Đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của thành công”; “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công”.

Trước lúc đi xa, trong Di chúc, Người khẳng định: Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Người cũng thể hiện mong muốn tột bậc: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng Thế giới.

Với chủ trương đại đoàn kết toàn dân tộc trên cơ sở thống nhất lợi ích quốc gia dân tộc với quyền lợi cơ bản của các giai tầng; nòng cốt khối đại đoàn kết toàn dân tộc là liên minh công - nông - trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ là cần giải quyết hài hòa lợi ích giữa các giai cấp, các tầng lớp, các dân tộc, các tôn giáo, dân cư ở các vùng miền khác nhau. Phải phát huy mặt tương đồng, hóa giải điểm khác biệt để đạt mẫu số chung của đại đoàn kết toàn dân tộc là: Hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, tự do, giàu mạnh. Người khẳng định: Toàn dân đoàn kết nhất trí thì chúng ta nhất định xây dựng được nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, tự do, giàu mạnh.

Thứ hai, Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Cách mệnh trước hết phải có Đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy. Từ đó Bác xác định yếu tố tiên quyết là xây dựng Đảng Cộng sản cầm quyền trong sạch, vững mạnh, làm hạt nhân lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính trị.

Sự ra đời, tồn tại và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam phù hợp với quy luật phát triển của xã hội. Xây dựng Đảng là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng. Để hoàn thành sứ mệnh của Đảng Cộng sản cầm quyền, cần tập trung xây dựng Đảng trên các mặt tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức. Trong đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là một yêu cầu tất yếu, khách quan, bởi công tác này gắn với quá trình phát triển liên tục của sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo. Trước diễn biến của điều kiện khách quan, bản thân Đảng phải tự chỉnh đốn, tự đổi mới để vươn lên làm tròn trọng trách trước giai cấp và dân tộc.

Công tác xây dựng Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh gồm: Xây dựng Đảng về chính trị; xây dựng Đảng về tư tưởng; xây dựng Đảng về tổ chức; xây dựng Đảng về đạo đức. Đồng thời, tổ chức sinh hoạt Đảng cần thực hiện 5 nguyên tắc: Nguyên tắc tập trung dân chủ; nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; nguyên tắc tự phê bình và phê bình; nguyên tắc kỷ luật nghiêm minh, tự giác; nguyên tắc đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Thứ ba, Để thực hiện đúng các luận điểm của Người, nhằm xây dựng Chi bộ thực sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, là hạt nhân lãnh đạo của đơn vị, xin được trao đổi một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

Một là, mỗi đảng viên, viên chức, người lao động phải luôn nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, nâng cao vai trò, tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước những hành vi và việc làm của bản thân; nêu cao ý thức trách nhiệm, thực hiện đầy đủ quyền hạn, quy trình chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác; hoàn thành nhiệm vụ, công việc được giao với chất lượng, hiệu quả cao. Luôn phát huy và giữ vững tinh thần đoàn kết, xây dựng chi bộ đoàn kết, trong sạch, vững mạnh; có tinh thần giúp đỡ, phối hợp với đồng nghiệp trong Trung tâm để thực hiện tốt nhiệm vụ.

Hai là, luôn xác định rõ bản thân là một nhân tố góp phần nâng cao chất lượng đảng viên. Vì vậy, phải thực hiện  tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình để nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ đảng. Tự giác nhận khuyết điểm và sai sót của bản thân. Kịp thời khắc phục những hậu quả; không đùn đẩy đổ lỗi của mình cho người khác.

Ba là, ra sức phấn đấu xây dựng mối đoàn kết nội bộ tốt, mỗi đảng viên trong Chi bộ là một thực thể không thể tách rời; luôn tập hợp, đoàn kết mọi người trong chi bộ, tôn trọng những điểm khác biệt của mỗi cá nhân, không trái với lợi ích chung của tập thể; tăng cường quan hệ mật thiết giữa các gia đình, cá nhân mỗi đồng chí trong chi bộ; trong góp ý đấu tranh xây dựng nội bộ luôn thẳng thắn chân tình, cởi mở nhằm giúp nhau cùng tiến bộ.

Bốn là, phải luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức: Chủ động, sáng tạo, trách nhiệm; nói đi đôi với làm; chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại”. Chính vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan không ngừng học tập nâng cao về chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có bản lĩnh, kỷ cương và tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm được giao, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Năm là, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi ủy phải thật sự gương mẫu tiên phong trong mọi việc làm, mọi hành động, không tự mãn với thành tích đạt được, không kêu ca phàn nàn trước khó khăn. Luôn nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhằm phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mỗi cá nhân để phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ cương, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Sáu là, Nâng cao vai trò lãnh đạo của chi ủy trong tham gia xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết của chi bộ. Phải đoàn kết rộng rãi, chân thành mọi thành viên trong chi bộ; đa dạng hóa các hình thức tập hợp thông qua các hoạt động tập thể giữa cá nhân hoặc gia đình các thành viên trong chi bộ; động viên để tạo sự đồng thuận, hiệp lực trong thực thi nhiệm vụ tại cơ quan. Phải tôn trọng nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Phát huy sức mạnh tập thể tạo nên khối đoàn kết thống nhất giữa Chi ủy và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Bảy là, Chi ủy chi bộ phải nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, người lao động; nỗ lực chăm lo, quan tâm đến lợi ích thiết thực, chính đáng, hợp pháp của từng cá nhân, kết hợp hài hòa lợi ích cá nhân với lợi ích của tập thể tạo sự công bằng, dân chủ trong chi bộ.  Thường xuyên động viên các đảng viên luôn có ý thức xây dựng, củng cố và phát triển khối đại đoàn kết trong chi bộ, góp phần đẩy lùi nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên.

- Để góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, thiết nghỉ mỗi cá nhân cần quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Tiếp tục nghiên cứu, học tập nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Chủ động, sáng tạo, trách nhiệm; nói đi đôi với làm; chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại”, thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực; nâng cao sức chiến đấu của đảng viên. Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm; nói đi đôi với làm; chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của chi bộ, cơ quan, của Ban.

Xây dựng kế hoạch, định hướng trước một số nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, cá nhân phụ trách, tránh trường hợp bị động trong công việc, chậm trễ trong nhiệm vụ được lãnh đạo phân công.

Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến những mô hình hay, cách làm hiệu quả của tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo Bác, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong cơ quan. Thẳng thắn trong phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức,...

Chú trọng việc tự nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, thể hiện tốt tinh thần đoàn kết nội bộ qua lời nói, việc làm góp phần thực hiện thắng lợi nhiêm vụ chính trị của chi bộ, cơ quan trong thời gian tới.

Kim Ngân

Số lượt xem: 1765

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh