Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Triển khai thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy khóa XVI

2022
Thứ tư, 05/01/2022, 14:56
Màu chữ Cỡ chữ
Triển khai thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy khóa XVI

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức đầy đủ về quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh triển khai trong hệ thông Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện, với nội dung, giải pháp như sau:

1. Nội dung tuyên truyền, quán triệt

Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 11/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) “Về đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh”.

Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 12/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) “Về phát triển vùng phía Bắc Quốc lộ 1A tỉnh Bạc Liêu đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”.

Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 12/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) “Về đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”.

Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 12/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) “Về phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030”.

2. Giải pháp thực hiện

Tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền, triển khai và vận động thực hiện các Nghị quyết một các linh hoạt, thiết thực, phù hợp với điều kiện trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 hiện nay.

Việc tuyên truyền, triển khai và vận động thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cần gắn với việc triển khai Chương trình hành động hoặc Kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của cấp ủy, địa phương, đơn vị mình; Đặc biệt chú trọng việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 08/Ctr-UBMTTQ, ngày 07/12/2021 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh “Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 11/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI”.

Đối tượng tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết cần được tổ chức sâu rộng từ trong nội bộ các tổ chức thành viên đến các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, đưa nội dung các Nghị quyết vào Chương trình phối hợp, thống nhất hành động và chương trình, kế hoạch công tác Mặt trận hàng tháng, quý để tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận xã hội thực hiện hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong các Nghị quyết.

Tăng cường phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết, đảm bảo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”.

Phối hợp với các tổ chức thành viên và các cơ quan chức năng cùng cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân làm cho các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu trong các Nghị quyết sớm trở thành hiện thực trong đời sống xã hội.

Phối hợp với các tổ chức thành viên và các cơ quan hữu quan tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động gắn với triển khai thực hiện các Nghị quyết; động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái lao động, sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học, làm giàu cho bản thân, cộng đồng, quê hương và đất nước.

Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường. Làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo cuộc sống cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng và thực hiện tốt công tác từ thiện, nhân đạo, công tác giảm nghèo bền vững, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn gắn với tuyên truyền vận động “Toàn dân tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế”, góp phần nâng cao hiệu quả việc chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội.

Nâng cao chất lượng hoạt động và phát huy vai trò của các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc; củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự đồng thuận xã hội; phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng và phát triển tỉnh nhà, phấn đấu trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp tục thực hiện có hiệu quả vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; nơi thể hiện ý chí nguyện vọng của Nhân dân; tăng cường các giải pháp tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, phát huy vai trò của người tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo; lắng nghe ý kiến, nắm bắt tình hình tư tưởng trong các tầng lớp Nhân dân kịp thời phản ảnh, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện các Nghị quyết.

Phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết; nâng cao hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam góp phần đẩy mạnh dân chủ hóa xã hội, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Tiếp tục hướng dẫn Nhân dân tích cực tham gia giám sát về thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm và chống lãng phí; góp ý phản ánh và tố giác những tổ chức, cá nhân làm sai lệch nội dung, mục tiêu các Nghị quyết đề ra, nhằm kịp thời điều chỉnh đúng theo quan điểm chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thể hiện trong các Nghị quyết.

Trọng Nghĩa

Số lượt xem: 1504

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh