Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập
Năm 2020
Một số kết quả nổi bật 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của BCHTW Đảng (khóa IX) (01/11/2022)

Một số kết quả nổi bật 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của BCHTW Đảng (khóa IX) “Về phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”

Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng (27/08/2020)

Sáng ngày 25/8/2020, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW (26/08/2020)

Để góp phần tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác “Phòng  ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai”. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư, như sau:

Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước (26/08/2020)

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hướng dẫn hệ thống Mặt trận các cấp trong tỉnh tập trung tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, gồm các nội dung sau:

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh