Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Một số nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng

Tin hoạt động
Thứ hai, 29/05/2017, 13:16
Màu chữ Cỡ chữ
Một số nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng

 

Nhằm tập trung tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về nội dung, ý nghĩa và nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh và sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân trong việc bám sát thực tiễn, kiên trì triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có hiệu quả, góp phần giải quyết những vụ việc gây bức xúc trong nội bộ và nhân dân. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cụ thể hóa một số nội dung thực hiện như sau:

1. Về công tác tuyên truyền, vận động: Phối hợp các ngành có liên quan tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương tư (khóa XII) của Đảng gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06-CT/TU ngày 06/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự thống nhất trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc từ tỉnh đến cơ sở, trong cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Vận động nhân dân tích cực hưởng ứng và thực hiện Nghị quyết Trung ương tư trên tinh thần phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

2. Công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền: Cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả Quyết định 217-QĐ/TW về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp triển khai hoạt động giám sát trên cơ sở các nội dung đã thống nhất với Hội đồng nhân dân cùng cấp về hoạt động giám sát hàng năm trên địa bàn mình, đồng thời giám sát các nội dung khác phù hợp với tình hình thực tế và nguyện vọng của nhân dân ở từng địa phương. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ.

3. Vận động thực hiện các phong trào, các cuộc vận động: Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các phong trào thi đua yêu nước và các mô hình hoạt động hiệu quả trong việc phát huy sự sáng tạo và vai trò tự quản của nhân dân ở các địa phương; vận động xây dựng và phát triển kinh tế hợp tác, Hợp tác xã gắn với xây dựng cánh đồng mẫu lớn trong sản xuất nông nghiệp, nhất là đẩy mạnh việc xây dựng các Hợp tác xã kiểu mới. Phát huy mạnh mẽ sức sáng tạo của nhân dân, nhất là đội ngũ trí thức và lực lượng thanh niên để góp phần tích cực vào công cuộc hiện đại hóa đất nước, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, góp phần vào sự hội nhập quốc tế.

4. Phát huy vai trò, trách nhiệm hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) của Đảng

Tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, bám sát địa bàn, bám dân, gần dân, trao đổi tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của dân.

Xây dựng cơ chế phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở trong công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tiếp nhận các ý kiến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, tố giác của nhân dân về suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đánh giá và chọn lọc một số ý kiến phản ánh, bức xúc lớn của nhân dân, chuyển các phản ánh có đủ cơ sở đến các cơ quan chức năng có liên quan để giải quyết và giám sát việc giải quyết của chính quyền.

Kiên quyết đấu tranh phản bác việc lợi dụng vấn đề tự do ngôn luận, dân chủ đưa tin sai sự thật, gây chia rẽ khối đại đoạn kết toàn dân tộc, làm kém hiệu quả trong việc chống suy thoái và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nhất là trên các báo mạng xã hội.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận; mỗi cán bộ, đảng viên, công chức trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phải cam kết bằng văn bản với chi bộ, cơ quan mình về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyễn hóa”.

Trọng Nghĩa – MTTQ tỉnh

Số lượt xem: 16939

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh