Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phong trào“Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới

Tin hoạt động
Thứ năm, 19/03/2020, 15:13
Màu chữ Cỡ chữ
Vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phong trào“Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới

 

Công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, quản lý điều hành trực tiếp của chính quyền, trong đó Công an nhân dân làm nồng cốt, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội với vai trò tham mưu đề xuất với cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các ngành có liên quan trong công tác tuyên truyền, vận động, nhằm tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác trong nhân dân, tạo tiền đề tích cực vào việc ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, khẳng định lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền và vai trò giám sát, theo dõi của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Trên cơ sở các kế hoạch của Ban chỉ đạo 138 tỉnh năm 2019 về việc thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người; phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xây dựng Kế hoạch số 165, 166, 167, 168 ngày 08/4/2019 về việc phối hợp các ngành chức năng, các tổ chức thành viên để triển khai thực hiện các mặt công tác nêu trên của Ban chỉ đạo 138 tỉnh và lồng ghép tuyên truyền kế hoạch số 156/KH-MTTQ ngày 06/3/2019 hướng dẫn Mặt trận các cấp phối hợp triển khai thực hiện Đề án “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”, do MTTQ chủ trì phối hợp thực hiện… MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tổ chức triển khai rộng rãi trong hệ thống Mặt trận từ tỉnh đến khu dân cư, được 578 cuộc, có 17.350 lượt người tham dự; Bên cạnh đó, MTTQ cơ sở phối hợp với các ngành chức năng tổ chức cảm hóa giáo dục trước cộng đồng 97 đối tượng gây rối trật tự công cộng giúp họ trở thành người tốt, sống hòa nhập cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó, để tăng cường và thực hiện hiệu quả phong trào bảo vệ ANTQ  Ủy ban MTTQ Việt nam tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp với lực lượng Công an các cấp vận động nhân dân xây dựng và duy trì nhiều mô hình tự quản ở khu dân như: “Tổ tự quản dòng tộc về ANTT trong đồng bào Khmer”; “Cổng an ninh trật tự”; “Tổ tự quản về ANTT trong phật tử” … Các mô hình đã được đông đảo quần chúng tham gia, nhiều mô hình đã đi vào cuộc sống và trở thành những quy ước trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại cộng đồng dân cư, hiện nay phong trào vẫn tiếp tục phát triển sâu rộng trong nhân dân và đi vào nề nếp.

Để thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong thời gian tới đạt hiệu quả có sự chuyển biến tích cực trong quần chúng nhân dân. Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh tăng cường phối hợp với các ngành chức năng và tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và chấp hành pháp luật trong các tầng lớp nhân dân; vận động nhân dân nêu cao cảnh giác không nghe, không làm theo các âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch nhằm chống phá cách mạng. Thực hiện có hiệu quả Đề án 01-138 về “Phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hoá, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư” gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; Triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống  tội phạm, tệ nạn xã hội… lồng ghép với chương trình mục tiêu phát triển kinh tê – xã hội của địa phương, nhằm nâng cao đời sống , giải quyết việc làm, thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, góp phần hạn chế và loại dần nguyên nhân về điều kiện phát sinh tội phạm, nhất là cần quan tâm quản lý, giúp đỡ, hỗ trợ tạo việc làm cho những đối tượng hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng; vận động xã hội hóa hỗ trợ củng cố, nhân rộng, nâng cao chất lượng các mô hình tự quản ở khu dân cư trong thời gian qua đem lại kết quả, nhất là những nơi có địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội cần được chuyển hóa trong năm 2020; Phát huy vai trò người tiêu biểu, uy tín trong cộng đồng dân cư, trong đồng bào dân tộc, các vị chức sắc, chức việc trong các tôn giáo, thông qua đó để tuyên truyền, vận động họ hàng, dòng tộc, bà con giáo dân, đồng bào phật tử, đồng bào dân tộc ý thức, trách nhiệm hơn trong công tác phòng, chống tội phạm, giáo dục con cháu không tham gia các tệ nạn xã hội, nhằm góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương và thực hiện tốt quy ước khu dân cư đã được hộ gia đình ký cam kết; Đề xuất các cơ quan chức năng kịp thời khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa giáo dục người phạm tội…

Minh Hải

Số lượt xem: 12130

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh