Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham gia thực hiện Đề án “xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020

Năm 2020
Thứ tư, 26/08/2020, 14:42
Màu chữ Cỡ chữ
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham gia thực hiện Đề án “xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020

Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012–2020” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013, tại địa phương Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh có Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 24/9/2013 về việc thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020”… trên cơ sở đó Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, lồng ghép vào Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (giai đoạn 2010-2015), nay là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các chương trình có liên quan bằng nhiều hình thức thiết thực, đa dạng như: thông qua sinh hoạt lệ của các tổ chức thành viên, người có uy tín trong cộng đồng, dòng họ, tổ chức tuyên truyền miệng, phát tài liệu, phát tờ rơi, tờ gấp thông qua đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở… qua 8 năm (2012 – 2020) triển khai thực hiện, đã tuyên truyền lồng ghép được 122.945 cuộc, có 6.312.325 lượt người tham dự. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp các ngành có liên quan tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, bằng nhiều hình thức, thời điểm thích hợp để mỗi người dân nhận thức rõ, đầy đủ về sự cần thiết, tầm quan trọng của việc xây dựng xã hội học tập, xem đây là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, từng bước góp phần nâng cao dân trí; nhận thức đầy đủ, đúng đắn về chủ trương và nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập trong cấp ủy Đảng, chính quyền, trong đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Từ đó đã có kết quả tích cực trong công tác xây dựng xã hội học tập, tính đến tháng 06/2020, toàn tỉnh có 365.677 hội viên Hội khuyến học, đạt tỉ lệ 40,8%; số gia đình đăng ký gia đình học tập mới và số được xét tái công nhận năm 2020 là 176.286, chiếm tỷ lệ 85,88%; số dòng họ đăng ký dòng họ học tập mới và số được xét tái công nhận là 2.591 dòng họ, chiếm tỷ lệ 56,47%; khu dân cư đăng ký cộng đồng học tập mới trong năm 2020 là 518/518 khu dân cư, đạt tỷ lệ 100%; Có 676 đơn vị học tập... Đã góp phần vào kết quả thực hiện các mục tiêu của Đề án: xóa mù chữ và phổ cập giáo dục, nhất là xóa mù chữ cho phụ nữ, trẻ em gái, người dân tộc thiểu số; nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề để lao động có hiệu quả hơn, hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn của cán bộ, công chức từ tỉnh đến cơ sở và người lao động nông thôn, công nhân lao động; hoàn thiện kỹ năng sống, xây dựng cuộc sống cá nhân và cộng đồng ngày càng hạnh phúc hơn; nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên có lối sống văn hóa, thân thiện, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, góp phần xây dựng con người Việt Nam yêu nước, nghĩa tình, nhân ái, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo văn minh, lịch thiệp và được sự hưởng ứng đồng thuận cao của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Để tiếp tục phối hợp tham gia triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp với các ngành, các tổ chức thành viên cùng cấp tiếp tục phối hợp các tổ chức thành viên và các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân về nội dung của hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập suốt đời; Phối hợp với ngành giáo dục cùng cấp tăng cường công tác giám sát vai trò nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ quản lý trong nhà trường và các cơ sở giáo dục, trung tâm học tập cộng đồng… trong tổ chức thực hiện xây dựng xã hội học tập; Phối hợp với các tổ chức thành viên đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền, gắn kết mối liên hệ chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội, phù hợp với hoàn cảnh thực tế và tiếp tục xây dựng, nhân rộng mô hình “Xã hội học tập”, ‘Gia đình học tập”, “Dòng học học tập”… gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Kịp thời đề xuất các cơ quan chức năng xem xét biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân gương người tốt, việc tốt trong việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, lành mạnh, phòng, phống bạo lực học đường nhân ngày hội Đại đoàn kết 18/11 hàng năm./.                                                                                                                                          

Duy Khương

Số lượt xem: 274

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh