Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Triển khai thực hiện Nghị quyết Số 08 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

Tin tức|Năm 2022
Thứ tư, 05/01/2022, 15:02
Màu chữ Cỡ chữ
Triển khai thực hiện Nghị quyết Số 08 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

 

Nhằm cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu Nghị quyết số 08-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh, trọng tâm là đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xây dựng chương trình hành động triển khai nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện trong hệ thống Mặt trận như sau:

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tình hình mới: Làm tốt vai trò tham mưu cho các cấp ủy đảng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tình hình mới. Chủ động tham mưu, đề xuất các cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hệ thống tổ chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tình hình mới sâu sát, chặt chẽ, toàn diện. Thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp với các cấp, các ngành để góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tình hình mới. Chủ động tổ chức lấy ý kiến đóng góp các văn bản của chính quyền cùng cấp về chủ trương, chính sách có liên quan đến Nhân dân trước khi ký ban hành.

2. Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; tăng cường đồng thuận xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và địa phương phát động. Đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp đoàn kết rộng rãi các  tầng lớp nhân dân, đồng bào dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Phát huy đầy đủ vai trò đại diện của Mặt trận Tổ quốc trong việc bảo vệ quyền và lợi hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Phối hợp chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc của dân tộc và của Đảng. Tích cực phối hợp với chính quyền các cấp trong việc tuyên truyền, vận động và giải quyết các vụ việc có liên quan đến dân tộc, tôn giáo và các kiến nghị chính đáng của Nhân dân. Chủ động trong việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong các tầng lớp Nhân dân, kịp thời báo cáo, phản ảnh những khó khăn, vướng mắc và những vấn đề mới phát sinh đến cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng.

3. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo để khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực trong Nhân dân, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh: Nâng cao chất lượng, hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 04/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) “về tăng cường xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025”. Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” nhằm kết nối phong trào thi đua sáng tạo của các tổ chức thành viên. Tích cực và chủ động phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, vận động toàn xã hội thực hiện tốt công tác phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh Covid-19. Phát huy truyền thống tương thân tương ái, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo, giúp đỡ các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình người có công với nước, các cựu chiến binh, các vị lão thành cách mạng,.. Tăng cường công tác công tác vận động an sinh xã hội, quỹ “Vì người nghèo”. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Tuyên truyền, vận động Nhân dân chủ động, tích cực triển khai có hiệu quả các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu; khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả và bền vững tài nguyên với phương châm bảo vệ môi trường sống và sức khỏe Nhân dân làm mục tiêu hàng đầu.

4. Xây dựng tổ chức Mặt trận Tổ quốc và các thành viên của Mặt trận vững mạnh; đã dạng hóa các hình thức tập hợp Nhân dân, tập trung hướng mạnh các hoạt động về cơ sở: Phối hợp với các tổ chức thành viên, nhất là các đoàn thể chính trị - xã hội đa dạng hóa các hình thức tập hợp Nhân dân tham gia vào các tổ chức Đoàn, Hội. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ tỉnh đến cơ sở và Ban Công tác Mặt trận ấp, khóm theo hướng mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tăng cường công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác vận động quần chúng cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp, nhất là cấp cơ sở. Quan tâm công tác sử dụng và luân chuyển, bố trí cán bộ phù hợp với chuyên môn và sở trường công tác, nhất là đôi ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo. Thực hiện tốt chức năng tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thật sự trong sạch vững mạnh;.

5. Tăng cường vai trò giám sát và phản biện xã hội: Thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị và Quyết định số 2479-QĐ/TU, ngày 16/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thông tri số 23/TTr-MTTW-BTT ngày 21/7/2017 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ tích cực tham gia giám sát các công trình, dự án, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; nâng cao chất lượng hoạt động Ban Giám sát đầu tư của Cộng đồng. Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao nâng cao chất lượng giám sát và hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc.

Trọng Nghĩa

 

Số lượt xem: 3142

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh