Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Một số nhiệm vụ, giải pháp phát huy vai trò của Mặt trận thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Tin hoạt động
Thứ ba, 20/06/2017, 13:37
Màu chữ Cỡ chữ
Một số nhiệm vụ, giải pháp phát huy vai trò của Mặt trận thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

 

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã nhấn mạnh đến nhóm nhiệm vụ, giải pháp về phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết cũng đã nhận định: Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng.

Thật vậy, tham gia xây dựng Đảng là một trong những chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã được ghi rõ trong Cương lĩnh chính trị, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã nêu tăng cường và phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, của nhân dân và công luận trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”.

Để thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa Đảng với Dân, đồng thời để nhân dân tin tưởng, tích cực tham gia đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, thì Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh cần quan tâm thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ và giải pháp sau:

1. Phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, nhận ra những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để ngăn chặn, đẩy lùi. Đồng thời, cụ thể hóa nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thực hiện các tiêu chí “Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận” và các hoạt động của MTTQ các cấp; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận, các đoàn thể phát động.

2. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách sâu rộng, đi vào thực chất và bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả; kết hợp giữa “xây” và “chống”; “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách.

3. Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng năm, từng cán bộ, đảng viên có cam kết bằng văn bản với Chi bộ, cơ quan về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để rèn luyện, phấn đấu làm cơ sở kiểm điểm đánh giá, xếp loại cuối năm. Chi bộ có Chương trình, kế hoạch và thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên trong đơn vị mình; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của Chi bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên.

4. MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền cùng cấp cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả Quy chế của Đảng về giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Quy định MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Hàng năm xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch cụ thể, thiết thực để tăng cường các hoạt động giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của nhân dân. Hướng dẫn, hỗ trợ đẩy mạnh thực hiện hoạt động của Ban Công tác Mặt trận, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.

5. Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để có chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả. Chỉ đạo thực hiện tiếp nhận thông tin của nhân dân thông qua tiếp xúc cử tri, đơn, thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, trong đó có nội dung liên quan đến suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ đảng viên để xử lý hoặc kiến nghị cơ quan chức năng xử lý và thông tin kết quả cho nhân dân.

6. Phối hợp với các cấp, các ngành ở địa phương, các cơ quan, đơn vị có liên quan giải quyết kịp thời những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; nhất là những vấn đề liên quan đến đời sống, việc làm, đền bù thu hồi đất, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; hạn chế tình trạng khiếu kiện đông người, kéo dài gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

7. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; công tác vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”;... tiếp tục triển khai các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho người nghèo, gia đình chính sách, người có công, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

8. Chủ động nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, từ đó tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền để có chủ trương, biện pháp xử lý đúng đắn, kịp thời; coi việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong công tác của MTTQ Việt Nam các cấp.

Thiết nghỉ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh thực hiện nghiêm túc và hài hòa các nhiệm vụ giải pháp trên, tin tưởng rằng vai trò của Mặt trận Tổ quốc sẽ góp phần thiết thực, hiệu quả trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng trong thời gian tới.

Trọng Nghĩa – MTTQ tỉnh

Số lượt xem: 8801

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh