Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước

Năm 2020
Thứ tư, 26/08/2020, 14:49
Màu chữ Cỡ chữ
Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước

Để tuyên truyền sâu rộng trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc từ tỉnh đến cơ sở và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò và ý nghĩa to lớn của phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn từ 2015 - 2020, về yêu cầu đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay.

Đồng thời, nhân rộng kết quả, bài học kinh nghiệm trong phong trào thi đua yêu nước những năm qua; tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, gương điển hình tiên tiến trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc;  cổ vũ tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thông qua các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị; gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, qua đó, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đại hội XIII của Đảng và kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Mục đích, ý nghĩa của các phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh; về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo Đại hội Thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X...

- Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và địa phương trong 5 năm qua (2015 - 2020), trọng tâm là phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

- Tuyên truyền về kết quả Hội nghị điển hình tiên tiến của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh và Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bạc Liêu lần thứ V năm 2020. Thông qua đó, phát hiện và nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến.

- Tuyên truyền các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao, nổi bật trong các phong trào thi đua, cuộc vận động, được tặng thưởng các loại huân, huy chương, Huân chương Đại đoàn kết dân tộc, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh; Cờ, Bằng khen, Giấy khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

- Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

- Tuyên truyền về các gương điển hình tham dự Đại hội và các tham luận tại Đại hội, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân và hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Tuyên truyền diễn biến và nội dung chính của Đại hội; giới thiệu các tập thể và cá nhân tiêu biểu tại Đại hội; chú trọng tuyên truyền những kinh nghiệm hay, bài học quý của các anh hùng, chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến.

- Tuyên truyền những kết quả nổi bật của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong 5 năm qua; phương hướng, nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025.

- Tuyên truyền kết quả, thành công của Đại hội Thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, phổ biến các bài học kinh nghiệm được tổng kết từ thực tiễn; tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng; cổ vũ phong trào học tập điển hình, thi đua đuổi kịp và vượt các điển hình tiên tiến.

Trọng Nghĩa

Số lượt xem: 185

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh