Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW

Năm 2020
Thứ tư, 26/08/2020, 14:57
Màu chữ Cỡ chữ
Tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW

Để góp phần tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác “Phòng  ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai”. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư, như sau:

1. Vai trò, tầm quan trọng của công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; quan điểm chủ động phòng ngừa là chính, kết hợp với các biện pháp thích ứng phù hợp, tôn trọng quy luật tự nhiên, đổi mới tư duy phát triển, bảo đảm phát triển bền vững.

2. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong các giai tầng xã hội nội dung Chỉ thị số 42-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức phòng ngừa, ứng phó và chủ động phòng, tránh, khắc phục rủi ro thiên tai.

3. Phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tăng cường công tác tuyên truyền về kiến thức, kỹ năng ứng phó trước các tình huống của thiên tai cho tổ chức, cá nhân và nhân dân nhận thức đầy đủ, tích cực phát huy vai trò, trách nhiệm  hợp tác, phối hợp trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

4. Thường xuyên quán triệt, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai như: Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/ 8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020; Luật Phòng chống thiên tai 2013; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai.

5. Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh phát huy tinh thần “tương thân, tương ái” tích cực hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, thiên tai và các hoạt động cứu trợ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (theo Nghị định số 64/2008/NĐ-CP, ngày 14/5/2008 của Chính phủ)

6. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của nhân dân, nhất là việc phản ánh của nhân dân đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời, phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức Chính trị - Xã hội các cấp trong việc giám sát thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW; tham gia góp ý, phản biện xã hội đối với các chủ trương, chính sách của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về chủ trương đầu tư xây dựng các công trình, dự án về phòng, chống thiên tai tại địa phương.

7. Giới thiệu, biểu dương, nhân rộng những tập thể, tổ chức, cá nhân tiêu biểu; những sáng kiến, mô hình hay, giải pháp hữu hiệu của các địa phương, đơn vị. Phát hiện, đấu tranh kịp thời với những hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống thiên tai; biểu hiện chủ quan, thờ ơ, vô cảm đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; những hành vi đưa tin không chính xác, gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng.

Trọng Nghĩa

 

Số lượt xem: 192

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh