Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận năm 2020

Tin hoạt động
Thứ tư, 11/03/2020, 16:03
Màu chữ Cỡ chữ
Công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận năm 2020

 

Góp phần nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về vai trò, vị trí, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới, gắn với đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về mục đích ý nghĩa của các ngày lễ lớn trong năm, những thành tựu về kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh của tỉnh. Năm 2020, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh triển khai một số nội dung trong tâm công tác thông tin tuyên truyền gồm

- Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) của Đảng và Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 12/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với tuyên truyền nội dung, mục đích, ý nghĩa Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 111-KH/TU, ngày 30/7/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Kế hoạch số 08/KH-MTTQ-BTT, ngày 19/11/2019 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về “Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp trong tỉnh, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và các văn bản chỉ đạo của các cấp ủy Đảng về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong tỉnh.

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư vào dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020). Tuyên truyền sâu rộng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XIV năm 2019 - 2020;

- Tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm và kết quả triển khai Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Nghị quyết liên tịch số 88/NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQVN, ngày 07/10/2016 giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đặc biệt là vận động doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh hàng Việt Nam chất lượng cao.

- Tuyên truyền, vận động phát huy tinh thần thi đua sáng tạo trong nhân dân, triển khai các giải pháp đưa Phong trào “Đoàn kết sáng tạo” vào trong thực tiễn cuộc sống. Tăng cường sự phối hợp giữa MTTQ Việt Nam các cấp với các tổ chức thành viên và các cơ quan Nhà nước phát động tinh thần sáng tạo trong nhân dân.

- Tuyên truyền Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Phối hợp đẩy mạnh các hoạt động chăm lo người nghèo, trọng tâm là xây dựng nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ sản xuất, sinh kế cho người nghèo. Nhất là các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèonăm 2020 và Tết vì người nghèo” năm 2021;

- Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai Chương trình hành động của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ;

- Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện Quyết định số 217 của Bộ Chính trị (khóa XI) về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quyết định số 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Nhất là các hoạt động giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh năm 2020: Giám sát về an toàn vệ sinh thực phẩm; về đào tạo, giải quyết việc làm ở nông thôn; các chương trình giám sát, phản biện xã hội của địa phương.

- Tuyên truyền việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; cải cách hành chính, nhất là trách nhiệm công khai, minh bạch của chính quyền các cấp; việc phối hợp giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và hoạt động hòa giải ở cơ sở.

- Tuyên truyền các hoạt động xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị với các nước có chung đường biên giới với Việt Nam. Tuyên truyền Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ tư (tại Vương quốc Campuchia); Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển (tại CHDCND Lào); Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển (tại Việt Nam).

- Tuyên truyền Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ theo tinh thần Kế hoạch số 60-KH/TU ngày 21/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Quy định 212-QĐ/TW, ngày 30/12/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện.

 

Trọng Nghĩa - MTTQ Việt Nam tỉnh

Số lượt xem: 226

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh