Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc là động lực phát triển kinh tế - xã hội

Tin tức|Năm 2022
Thứ năm, 24/03/2022, 08:19
Màu chữ Cỡ chữ
Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc là động lực phát triển kinh tế - xã hội

 

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm: Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, cơ bản nhất quán và lâu dài, xuyên suốt tiến trình cách mạng. Người cho rằng:

- Đoàn kết làm ra sức mạnh.

- Đoàn kết là then chốt của thành công.

- Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết,

Thành công, thành công, đại thành công.

Thật vậy, chính nhờ sức mạnh đại đoàn kết mà nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đánh bại những kẻ thù xâm lược tàn bạo và lập nên những chiến thắng lừng lẫy trong lịch sử dân tộc. Kế thừa và phát huy truyền thống đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh không ngừng tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, đòi hỏi Mặt trận Tổ quốc phải đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ, nhất là để phù hợp với các nội dung, yêu cầu thực tiễn đạt ra. Chính vì vậy, MTTQ các cấp trong tỉnh cần phải chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên cùng cấp tiếp tục triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, vận động sâu rộng từ nông thôn, đến thành thị, các hộ gia đình, từ cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ, tăng cường tổ chức tiếp xúc, đối thoại với các tầng lớp nhân dân, đoàn kết, giúp nhau trong mọi lĩnh vực; chăm lo, bảo vệ quyền và hợp pháp chính đáng cho nhân dân. Từ đó, phát huy vai trò dân chủ của nhân dân theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả trong việc giám sát, phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

Trong quý I/2022, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục phát huy tốt vai trò vai trò nòng cốt trong việc quy tụ, củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận cao trong xã hội thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động… Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh phối hợp tổ chức triển khai, tuyên truyền, vận động thực hiện đạt một số kết quả nổi bật đó là:

Thứ nhất, thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, khối Đại đoàn kết toàn dân ở địa phương tiếp tục tăng cường và mở rộng.

Phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; các Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI); Kế hoạch số 18-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị và Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc và địa phương phát động ... Kết quả tổ chức tuyên truyền được 2.682 cuộc, có trên 78.673 lượt người dự.

Thứ hai, triển khai tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn do MTTQ Việt Nam phát động. 

Phối hợp bình xét tổ chức công nhận 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; công nhận 02 xã, thị trấn đạt đô thị loại V. Toàn tỉnh hiện có 04/07 huyện, thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới(trong đó, thị xã Giá Rai, huyện Vĩnh Lợi đang trình Trung ương thẩm định); 49/49 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 09 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 11/15 phường, thị trấn đạt văn minh đô thị; 47 xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới; 78 ấp đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 512/512 ấp, khóm văn hóa; 202.890/214.794 gia đình đạt chuẩn văn hoá, đạt 94,46% và 512/512 quy ước khu dân cư.

Phối hợp tuyên truyền vận động sâu rộng từ trong nội bộ, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, mạnh thường quân... Trong quý I, vận động quỹ “Vì người nghèo” và các hiện vật quy thành thành được trên 04 tỷ 089 triệu đồng (Tiền mặt được 02 tỷ 970 triệu đồng và hiện vật được 01 tỷ 119 triệu đồng; trong đó Mặt trận Trung ương chuyển hỗ trợ tiền mặt 01 tỷ 490 triệu đồng; cấp tỉnh vận động được 01 tỷ 480 triệu đồng).  Từ nguồn quỹ này, đã hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, tặng quà và nhu yếu phẩm cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật và công nhân dịch vụ đô thị bị ảnh hưởng dịch Covid-19, với tổng trị giá trên 03 tỷ 119 triệu đồng.

Thứ ba, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức, động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giám sát và phản biện xã hội.

Trong quý I, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức giám sát công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022 - 2025, tại một số xã và các huyện trên địa bàn tỉnh và tổ chức kiểm tra trực tiếp công tác vận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” và công tác cứu trợ các cấp trong tỉnh, giai đoạn 2016-2021 tại các huyện, thị xã, thành phố. Ngoài ra, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng các xã thuộc huyện Vĩnh Lợi, Đông Hải tổ chức giám sát 07 tuyến đường giao thông nông thôn; 02 tuyến lộ bê tông; 01 công trình nâng cấp, sửa chữa trụ sở xã và giám sát việc xây dựng sửa chữa 05 cây cầu nông thôn do nhà nước và nhân dân cùng làm, với tổng số tiền các công trình trị giá trên 06 tỷ 228 triệu đồng.

Thứ tư, Hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ các cấp

Hướng dẫn MTTQ các cấp và phối hợp với các tổ chức thành viên, Uỷ viên Uỷ ban MTTQ tỉnh tăng cường nắm bắt và phản ánh tình hình nhân dân gửi Ban Thường trực để tổng hợp báo cáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Tỉnh ủy. Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam”; xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục hướng các hoạt động về địa bàn dân cư, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thường trực và Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, Ban Công tác Mặt trận ấp, khóm; tăng cường đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; thực hiện tốt chuyên mục “Đại đoàn kết” trên sóng Phát thanh - Truyền hình; phối hợp tốt với chính quyền, các tổ chức thành viên trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; các cuộc vận động cách mạng ở địa phương.

Tóm lại, Với quan điểm chỉ đạo: “Lấy đoàn kết dân tộc làm động lực; lợi ích nhân dân làm điểm tương đồng, mục tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh làm nội dung; lấy sức dân chăm lo cuộc sống cho dân làm phương châm”. Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bạc Liêu đã nỗ lực quyết tâm thực hiện hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất do cấp ủy đảng phân công. Có thể nói, trong thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện đạt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc, tạo được đồng thuận cao trong xã hội.

Trong thời gian tới, để phát huy tốt vai trò tập hợp, xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc thiết nghĩ Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh cần quan tâm một số vấn đề sau:

1. Tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đảm bảo về số lượng, chất lượng đáp ứng thực hiện tốt nhiệm vụ Mặt trận Tổ quốc trong tình hình mới; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp; hướng các hoạt động về cơ sở.

2. Tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nhất là tổ chức thực hiện Kế hoạch số 18-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị và Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Chương trình hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVI của tỉnh, gắn với thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI.

3. Tiếp tục phối hợp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đo thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết, sáng tạo” gắn với thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia “Xây dựng nông thôn mới”; phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; đản bảo môi trường, trật tự an toàn giao thông…

4. Tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy chế giám sát, phản biện xã hội và Quy định tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị.

Trọng Nghĩa

 

Số lượt xem: 4909

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh