Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null 05 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ chính trị (khóa XI)

Năm 2021
Thứ hai, 02/08/2021, 10:31
Màu chữ Cỡ chữ
05 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ chính trị (khóa XI)

Thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã chủ động xây dựng Chương trình phối hợp, thống nhất hành động chỉ đạo và hướng dẫn cho Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến và thực hiện các nội dung về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở mà trọng tâm là Pháp lệnh số 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã - phường - thị trấn; đặc biệt, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 85/KH-UBMTTQ ngày 24/4/2017 về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 06/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai thực hiện trong hệ thống Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở và các tổ chức thành viên của Mặt trận.

Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát” các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã thực hiện tốt việc công khai trước người dân các chính sách, pháp luật liên quan đến các quy định về thủ tục hành chính, quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã và của cấp trên có liên quan đến địa phương, các khoản đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi, chương trình xoá đói giảm nghèo… đều được đưa ra dân bàn bạc, xin ý kiến trước khi cấp uỷ, chính quyền quyết định triển khai thực hiện. Nhiều công trình phúc lợi công cộng như: xây dựng giao thông nông thôn, thuỷ lợi, thủy nông nội đồng... đều được đông đảo Nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh, đặc biệt là Ban công tác Mặt trận ở ấp, khóm đã tích cực, chủ động và đóng vai trò nòng cốt trong việc phối hợp xây dựng Quy ước khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới đảm bảo công khai, dân chủ để Nhân dân đóng góp ý kiến chỉnh sửa, bổ sung quy ước từng tiêu chí; công khai, dân chủ trong việc lựa chọn nhân sự để bầu cử Trưởng ấp, khóm góp phần phát huy quyền làm chủ Nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa ngày càng văn minh, hiện đại.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh, đặc biệt là cấp cơ sở  đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên trong việc xây dựng các Tổ An ninh nhân dân, Tổ Tự quản, Tổ hoà giải ở cơ sở, góp phần thiết thực vào việc bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương và giải quyết có hiệu quả những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, hạn chế được tình trạng khiếu kiện vượt cấp, đông người.

Về hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cũng như Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng từ năm 2016 đến nay đã đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần tham gia rất lớn trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Toàn tỉnh hiện có 64/64 Ban Thanh tra nhân dân và 64/64 Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng (Trong đó có 64/64 Ban Thanh tra nhân dân đảm nhiệm vai trò Ban giám sát đầu tư của cộng đồng) với tổng số 654 thành viên. Trong 05 năm qua, Ban Thanh tra nhân dân đã giám sát được 1.645 vụ việc, phối hợp tổ chức giám sát hòa giải ở cơ sở và tham gia hòa giải thành ở cơ sở đạt tỷ lệ trên 80%; Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng các xã, phường, thị trấn đã tổ chức giám sát được 2.332 cuộc liên quan đến nhiều lĩnh vực như: Xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, hệ thống kênh mương thủy nông nội đồng, việc xây dựng các công trình phúc lợi công cộng… Thông qua hoạt động giám sát, Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã phát hiện nhiều sai phạm, chủ yếu liên quan đến việc: Nhà thầu vi phạm về tiến độ thi công, chất lượng một số công trình chưa đảm bảo chất lượng… Ngay sau khi giám sát, Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã báo cáo với cấp ủy, phối hợp với chính quyền chỉ đạo đơn vị thi công kịp thời khắc phục sửa chữa, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, tránh lãng phí, thất thoát ngân sách, đem lại niềm tin cho nhân dân.

Đến nay, toàn tỉnh cơ bản hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (Trong đó, có 01 huyện được công nhận nông thôn mới; 49/49 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 11/15 phường, thị trấn đạt văn minh đô thị; 29 xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới; 67/67 ấp đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 512/512 khu dân cư đạt chuẩn văn hóa; 196.957/211.632 gia đình đạt chuẩn văn hoá và 512/512 quy ước khu dân cư). Ngoài ra, công tác đền ơn, đáp nghĩa, chăm sóc người có công với cách mạng, việc hỗ trợ cho đối tượng gặp khó khăn do đại dịch covid-19 gây ra… được Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên của Mặt trận cùng cấp quan tâm thực hiện đạt hiệu quả cao.

Kim Tuyến

Số lượt xem: 126

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh