Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Triển khai, thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII trong hệ thống Mặt trận

Năm 2022
Thứ hai, 18/04/2022, 10:37
Màu chữ Cỡ chữ
Triển khai, thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII trong hệ thống Mặt trận

 

Nhằm phát huy trách nhiệm, nhiệm vụ của Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Quán triệt, triển khai và tham gia, hưởng ứng các đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên

2. Tuyên truyền nội dung của Kết luận 21-KL/TW gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Kế hoạch số 18-KH/TU, ngày 19/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

3. MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục làm tốt vai trò chủ trì hiệp thương, phối hợp giữa các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện giám sát và phản biện xã hội. Phát huy vai trò giám sát, phản biện của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh và Nhân dân trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; khuyến khích, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là trong việc giám sát cán bộ, đảng viên ở nơi cư trú, khu dân cư

4. Tập trung làm tốt hơn vai trò tập hợp, lắng nghe ý kiến nhân dân để phản ánh với các cơ quan Đảng và Nhà nước ở trung ương cũng như các địa phương. Chủ động phối hợp với chính quyền các cấp giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc ngay tại cơ sở, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Luôn đối thoại, lắng nghe, học hỏi, tiếp thu ý kiến, giải quyết khó khăn, vướng mắc và yêu cầu chính đáng của nhân dân; tin dân và tôn trọng dân. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận thông tin của Nhân dân thông qua tiếp xúc cử tri, đơn, thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, trong đó có nội dung liên quan đến suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên, kịp thời kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét, xử lý và thông tin lại kết quả giải quyết.

5. Tập trung nâng cao chất lượng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Mặt trận và đoàn thể có tâm huyết, trách nhiệm, hết lòng vì công việc, không ngừng đổi mới tư duy, sáng tạo, có bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách vì sự phát triển chung của đất nước; đặc biệt là đội ngũ cán bộ hoạt động chuyên trách ở các cấp phải thật sự say mê với công việc, ra sức học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ hiểu biết về nhiều mặt. Thực hiện nghiêm quy định trách nhiệm của tổ chức Đảng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt trong hệ thống Mặt trận, các tổ chức thành viên; mỗi công chức, đảng viên phải thực sự gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, đi đầu hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận và các đoàn thể phát động; phải trở thành những tấm gương sáng để dân mến, dân thương, dân tôn trọng và nhân dân được nhờ; xây dựng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ Mặt trận, đoàn thể các cấp trong sạch, vững mạnh.

Trọng Nghĩa

 

Số lượt xem: 7259

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh