Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Triển khai việc Học tập và làm theo Bác trong hệ thống Mặt trận năm 2021

Năm 2021
Thứ tư, 29/09/2021, 13:54
Màu chữ Cỡ chữ
Triển khai việc Học tập và làm theo Bác trong hệ thống Mặt trận năm 2021

 

Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống Mặt trận. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh triển khai thực hiện một số nội dung, giải pháp sau:

1. Quán triệt các nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII. Đồng thời, lồng ghép thực hiện chuyên đề với việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị “về ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết đinh số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị quy định “về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. Chú trọng quán triệt và thực hiện 03 nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị.

2. Linh hoạt trong đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về nội dung, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 07/CTr-UBMTTQ, ngày 21/5/2021 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

3. Định kỳ hàng tháng Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp Chi ủy chi bộ, Công đoàn cơ quan tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức sinh hoạt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ được giao, xem đây là công việc quan trọng, thường xuyên và được nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện, đề ra phương hướng tới, đảm bảo chất lượng, thiết thực, hiệu quả, sát với nhiệm vụ được giao. Xây dựng và thực hiện tốt các chuẩn mực văn hóa trong lãnh đạo, quản lý, với phương châm “Công sở lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn”.

4. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến những mô hình hay, cách làm hiệu quả của tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo Bác, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực; nâng cao sức chiến đấu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc và quan điểm sai trái của các thế lực thù địch phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

5. Gắn kết chặt chẽ giữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên” và Công văn số 231-CV/TU, ngày 02/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV)”.

6. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy dân chủ, tích cực tham gia đấu tranh, phát hiện, tố giác tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên. Đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, trước hết là các đồng chí cán bộ chủ chốt Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên các cấp và các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh.

7. Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với cán bộ, đảng viên trong thực hiện học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Kiên quyết xử lý nghiêm minh cán bộ, đảng viên vi phạm; đề nghị khen thưởng, biểu dương, động viên kịp thời những mô hình hay, gương tiêu biểu.

8. Hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh phải xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai sâu rộng trong hệ thống Mặt trận; mỗi cán bộ, đảng viên phải đăng ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện giữ gìn đạo đức, không để xảy ra sai phạm và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đây là một trong những nội dung quan trọng trong các nội dung đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên, công chức cuối năm.

Trọng Nghĩa

 

Số lượt xem: 200

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh