Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả Mặt trận tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Năm 2021
Thứ ba, 04/05/2021, 09:05
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả Mặt trận tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Trên cơ sở tiếp thu các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cụ thể hóa hướng dẫn  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh tham gia công tác bầu cử đạt một số kết quả sau:

Việc thực hiện các quy định về hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp;

* Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất: (Được thực hiện từ ngày 03/02/2021 đến ngày 17/02/2021):

- Đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu đã hiệp thương giới thiệu 12 người (trong đó: Trung ương 02 người, địa phương 10 người).

- Đối với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh đã hiệp thương giới thiệu 97 người.

- Đối với người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện đã hiệp thương giới thiệu 476 người.

- Đối với người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã đã hiệp thương giới thiệu 3.582 người.

* Hội nghị hiệp thương lần thứ hai: (Được thực hiện từ ngày 15/3/2021 đến ngày 19/3/2021)

- Đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu đã hiệp thương thống nhất lập danh sách sơ bộ gồm 11 người (trong đó: Trung ương 02 người, địa phương 09 người).

- Đối với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh đã hiệp thương thống nhất lập danh sách sơ bộ gồm 93 người.

- Đối với người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện đã hiệp thống nhất lập danh sách sơ bộ gồm 444 người.

- Đối với người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã đã hiệp thương thống nhất lập danh sách sơ bộ gồm 3.293 người.

* Hội nghị hiệp thương lần thứ ba (Được thực hiện từ ngày 14/4/2021 đến ngày 18/4/2021)

- Đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu đã hiệp thương thống nhất lập danh sách chính thức gồm 10 người (trong đó: Trung ương 02 người, địa phương 08 người).

- Đối với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh đã hiệp thương thống nhất lập danh sách chính thức gồm 83 người.

- Đối với người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện đã hiệp thương thống nhất lập danh sách chính thức gồm 486 người.

- Đối với người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã đã hiệp thương thống nhất lập danh sách chính thức gồm 2.846 người.

Kim Ngân

Số lượt xem: 17

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh