Liên kết web
Bản đồ hành chính
Công báo Bạc Liêu
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm năm 2021

Năm 2021
Thứ ba, 01/06/2021, 08:43
Màu chữ Cỡ chữ
Phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm năm 2021

 

Thực hiện Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2021 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Trong 06 tháng đầu năm 2021, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phối hợp với các tổ chức thành viên cùng cấp tổ chức triển khai tuyên truyền, vận động lồng ghép vào các chương trình, kế hoạch của từng đơn vị trong hệ thống từ tỉnh đến cơ sở, từ trong nội bộ đến các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Kế hoạch số 17/KH-TU ngày 15/10/2019 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; các kế hoạch của Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo 138, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm, kết quả tổ chức được 159 cuộc, có 9.775 lượt người tham dự. Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, góp phần từng bước nâng cao hiệu quả các mặt công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm, tạo chuyển biến tích cực trong công tác này, từng bước kiềm chế và đẩy lùi dịch HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm; phối hợp với các cơ quan chức năng, các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về công tác phòng, chống ma túy, phòng ngừa, nhận biết các loại ma túy tổng hợp, các chất hướng thần mới, cách nhận biết và kỹ năng phòng ngừa; tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp (Trong đó chú trọng truyền thông qua mạng lưới truyền thanh cơ sở, mạng xã hội), các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tập huấn, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề…, tập trung vào các khu vực, địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy, các nhóm đối tượng nguy cơ cao, đặc biệt là thế hệ trẻ (Thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, công nhân, lái xe, lao động tự do…); tham gia củng cố, xây dựng các mô hình phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm tại các địa bàn nông thôn, duy trì, nhân rộng tốt hoạt động các mô hình ở các xã, phường, thị trấn và khu dân cư về phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội. Đặc biệt là lồng ghép phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, mua bán người” vào Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với tuyên truyền bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo nên sự đa dạng, phong phú trong hoạt động tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức, nội dung, phương pháp tuyên truyền, nhất là quan tâm đến chất lượng, vì đây là một nhiệm vụ cần thiết, cấp bách trong giai đoạn  hiện nay và là cơ sở để tạo động lực cho việc xây dựng xã hội lành mạnh, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cộng đồng về vấn đề phòng ngừa mại dâm, tuyên truyền làm thay đổi hành vi, lối sống của những người có liên quan đến hoạt động mại dâm, giúp cho mọi người thấy được tác hại, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm mại dâm và từ đó có ý thức phòng ngừa, tích cực tham gia phòng, chống mại dâm.

Tuy nhiên, công tác công tác tuyên truyền, vận động thực hiện phòng, chống HIV/AIDS, may túy, mại dâm trong 06 tháng đầu năm 2021 cũng gặp một số khó khăn, hạn chế như: Do kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia chưa cấp kịp thời nên MTTQ Việt Nam tỉnh chưa chủ động thời gian tổ chức triển khai tuyên truyền đến cơ sở và khu dân cư về chuyên đề phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, mua bán người…; một số ít cấp ủy, chính quyền cơ sở một số nơi còn xem nhẹ công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trong cộng đồng dân cư; một số nơi tình hình ma túy có chiều hướng gia tăng, làm mất an ninh trật tự, gây ảnh hưởng xấu đến xã hội, tạo tâm lý lo lắng cho sinh hoạt, lao động, sản xuất của người dân.

Để tiếp tục tham gia thực hiện công tác này trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục phối hợp triển khai tuyên truyền có hiệu quả Chương trình phối hợp số 31/CTrPH-MTTQ-CA ngày 20/02/2014 giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Công an tỉnh Bạc Liêu về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới lồng ghép vào Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các kế hoạch của Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo 138 tỉnh và kế hoạch của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm năm 2021; tiếp tục triển khai kế hoạch vận động Quỹ “Vì người nghèo” để có nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ người hoàn lương, người sau cai nghiện trở về địa bàn khu dân cư và tạo việc làm cho họ tại địa phương, hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết và phương tiện sản xuất…; đẩy mạnh phương châm lấy phòng ngừa làm cơ bản, đồng thời tích cực phối hợp tuyên truyền đẩy lùi và ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong từng cộng đồng dân cư, từng hộ gia đình; phối hợp tuyên truyền rộng rãi trong quần chúng nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm của từng hộ gia đình trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội bằng việc quản lý, giáo dục người thân, con em ngay từ trong gia đình, trường học và tích cực tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội nhất là về việc mua bán và sử dụng ma túy; phát huy hơn nữa vai trò của các tổ chức thành viên, chức sắc, chức việc trong các tôn giáo, người uy tín trong cộng đồng dân cư tham gia công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm.

Duy Khương

 

Số lượt xem: 2567

Học tập Danh bạ Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ:  Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  0781.3823866. Fax: 0781.3932021  Email: ubmttqbaclieu@yahoo.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hòa, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh